Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto wydzierżawi obwód?

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Niedawno dowiedzieliśmy się, że kilkunastu myśliwych (w tym gronie znaleźli się członkowie naszego koła) założyło nowe koło łowieckie. Koło to zostało zarejestrowane przez zarząd okręgowy, mimo że nie dzierżawi żadnego obwodu łowieckiego. Prawdopodobnie myśliwi z tego koła będą w przyszłości starać się o jeden z trzech dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Zgodnie ze statutem założenie koła łowieckiego następuje po spełnieniu wymagań formalnych (§ 19 i § 20 Statutu PZŁ). W takiej sytuacji właściwy ze względu na miejsce siedziby nowo powstałego koła łowieckiego zarząd okręgowy zgodnie z § 98 ust. 1 pkt 19 statutu podejmuje uchwałę o rejestracji koła i jego wpisie do prowadzonego rejestru kół łowieckich. Należy przy tym zauważyć, że wpisanie koła do rejestru przez zarząd okręgowy oznacza jego gotowość do wystąpienia z wnioskiem o wydzierżawienie obwodu z chwilą pojawienia się takiej możliwości (§ 20 ust. 3 statutu).

Scenariusz nakreślony przez czytelnika jest prawdopodobny, gdyż znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie nie zapewniają prawa do pierwszeństwa dzierżawy obwodu kołu, które dzierżawiło go do tej pory (niezależnie od czasu trwania tej dzierżawy).

Podstawa prawna: § 19, § 20, § 98 ust. 1 pkt 19 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Status rezydenta

Czy w myśl nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członkowie koła łowieckiego w liczbie co najmniej 1/3 mają prawo złożyć odwołanie od uchwały zarządu koła o nadaniu członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, pretendentowi do koła, statusu rezydenta?

Pominięcie wpisowego

Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym

Broń na siedzeniu

Jeden z członków naszego koła nie mieszka na terenie dzierżawionego przez nas obwodu, tylko sąsiedniego. Według myśliwych z koła dzierżawiącego sąsiedni obwód łowiecki notorycznie przemieszcza się przez ich łowisko z bronią bez futerału, leżącą na tylnym siedzeniu samochodu. A nie ma upoważnienia do wykonywania polowania w tym obwodzie. Na jakie sankcje karne myśliwy ten jest narażony?

Nowy w kole

W nowym Statucie PZŁ walne zgromadzenie uzyskało prawo sprzeciwu przyjęcia nowych członków do koła. W jakim trybie zarząd koła powinien poinformować członków o ich przyjęciu?