Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kwestia pierwszeństwa

fot. Łukasz Łukasik

Pytanie:

Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego przyjęcia nowych członków do koła łowieckiego leżą w gestii zarządu koła. Zatem po spełnieniu wymagań formalnych zarząd koła kolegialnie podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata lub też o jego nieprzyjmowaniu w poczet członków koła. Rzeczywiście przyznać należy, że znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie wprowadziły swoiste ograniczenia w zakresie swobodnej oceny kandydata przez zarząd koła, co istotnie będzie rzutowało na podjętą w tej kwestii decyzję. W świetle nowo wprowadzonych zapisów ustawowych pierwszeństwo w przyjęciu do koła ma kandydat zamieszkały na terenie dzierżawionego przez to koło obwodu łowieckiego. Tym samym w sytuacji, gdy o przyjęcie do koła starać się będzie w danym okresie więcej niż jeden kandydat, to niezależnie od przeprowadzonej oceny merytorycznej i tak priorytetowo traktowany będzie ten zamieszkały na terenie obwodu łowieckiego. Jedynym przypadkiem, kiedy zarząd koła może odstąpić od prawa pierwszeństwa w przyjmowaniu takiej osoby do koła, jest ten, kiedy co najmniej 50% członków danego koła łowieckiego stanowią osoby, które zamieszkują na terenie dzierżawionego obwodu lub obwodów. Na podkreślenie zasługuje, że w procedurze tej zlicza się wszystkich członków koła (macierzystych i niemacierzystych), a łączna liczba tych zamieszkałych na terenie obwodów musi spełnić wymóg wskazanych 50% członków koła. Tylko w takiej sytuacji zarząd koła może odstąpić od prawa pierwszeństwa w przyjęciu do koła osób zamieszkałych na terenie dzierżawionego przez koło obwodu. W przypadku niespełnienia przez zarząd koła opisanych warunków w zakresie przyjmowania nowych członków ustawodawca nie przewidział wprost żadnych sankcji z tego tytułu. Jednak gdy zarząd koła podejmie decyzję o przyjęciu do koła z pominięciem opisanych uwarunkowań prawnych, zarząd okręgowy w ramach statutowego prawa nadzoru powinien tak podjętą uchwałę uchylić.

Inne pytania czytelników

Walne o godzinę później

Czy przy braku kworum walne zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie tego samego dnia, np. o godzinę później?

Dystrybucja tusz zwierzyny

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

W łowisku bez odstrzału

Członkowie kół łowieckich powinni być traktowani w jednakowy sposób. Jednak w moim kole łowieckim członek komisji rewizyjnej, nie mając ważnego odstrzału, był dwukrotnie na polowaniu, czego potwierdzeniem są m.in. wpisy w książce ewidencji na polowaniu indywidualnym (zwierzyny nie pozyskał). Jakie konsekwencje powinien ponieść taki myśliwy i kto może ewentualnie nałożyć sankcje karne? Zarząd twierdzi, że jest bezsilny, gdyż myśliwy pełni funkcję w organie koła.

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą