Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kworum a ważność uchwał

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Czy brak stwierdzenia kworum podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia może skutkować nieważnością podejmowanych uchwał? Czy lista obecności na walnym zgromadzeniu stanowi podstawę do stwierdzenia o ważności podejmowanych uchwał?

Odpowiedź:

Kworum podczas obrad walnego zgromadzenia oznacza, że jest ono władne do podejmowania wiążących uchwał. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w sytuacji gdy statut nie stanowi inaczej, organy koła podejmują swe uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby danego organu. W przypadku walnego zgromadzenia będzie to połowa liczby członków koła. W sytuacji gdy liczba członków koła jest nieparzysta, będzie to połowa tej liczby zaokrąglona w górę (§ 111 ust. 1 i ust. 2 Statutu PZŁ). Sprawdzanie frekwencji członków koła obecnych na walnym zgromadzeniu powinno odbywać się nie tylko na początku zebrania, ale także przed każdym głosowaniem danej uchwały. Wówczas brak będzie podstaw interpretacyjnych do wnioskowania o ewentualnej jej nieważności. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nieważnością danej uchwały. Jednak nawet gdy przed podejmowaniem kolejnych uchwał nie zostanie sprawdzone kworum, nie można uchwał tych obligatoryjnie uznać za nieważne. Możliwa jest przecież weryfikacja faktu, czy kolejne uchwały podejmowano zgodnie z wymogiem statutowym, w zakresie wymaganej liczby członków koła (kworum), w czasie głosowanie nad ich podjęciem lub odrzuceniem, czy też odbyło się to z naruszeniem norm statutowych. Możliwe jest to przez zliczenie głosów oddanych za przyjęciem danej uchwały, jej odrzuceniem oraz głosów wstrzymujących. Wówczas na podstawie takiego zliczenia możemy stwierdzić, czy dana uchwała została podjęta zgodnie z przepisami prawa, czy nie. Z kolei sporządzenie listy obecności myśliwych biorących udział w walnym zgromadzeniu nie może stanowić podstawy do stwierdzenia o ważności wszystkich podejmowanych uchwał. To dlatego, że lista obecności określa stan faktyczny w momencie rozpoczynania obrad walnego zgromadzenia, a nie odzwierciedla rzeczywistego stanu liczebnego myśliwych biorących udział w poszczególnych głosowaniach.

Podstawa prawna: § 111 ust. 1 i ust. 2 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Nowy w kole

W nowym Statucie PZŁ walne zgromadzenie uzyskało prawo sprzeciwu przyjęcia nowych członków do koła. W jakim trybie zarząd koła powinien poinformować członków o ich przyjęciu?

Komu odszkodowanie?

Drzewka uszkodzone przez zwierzynę muszę zastępować corocznie nowymi nasadzeniami, a koło łowieckie odmawia mi wypłaty odszkodowania lub chociażby częściowego udziału w ponoszonych przeze mnie kosztach. Czy jest to zgodne z prawem?

Patowa sytuacja

Zarząd koła liczy czterech członków: prezes sprawujący dodatkowo funkcję sekretarza, łowczy, skarbnik i podłowczy. Czy możliwe jest podjęcie uchwały, jeżeli głosy rozkładają się 2:2, tzn. czy głos prezesa jest przeważający? Co w przypadku, jeżeli głos prezesa nie jest przeważający: czy to oznacza paraliż zarządu w podejmowaniu każdej uchwały stosunkiem głosów 2:2?

Odstrzał sanitarny

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne