Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kworum a ważność uchwał

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Czy brak stwierdzenia kworum podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia może skutkować nieważnością podejmowanych uchwał? Czy lista obecności na walnym zgromadzeniu stanowi podstawę do stwierdzenia o ważności podejmowanych uchwał?

Odpowiedź:

Kworum podczas obrad walnego zgromadzenia oznacza, że jest ono władne do podejmowania wiążących uchwał. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w sytuacji gdy statut nie stanowi inaczej, organy koła podejmują swe uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby danego organu. W przypadku walnego zgromadzenia będzie to połowa liczby członków koła. W sytuacji gdy liczba członków koła jest nieparzysta, będzie to połowa tej liczby zaokrąglona w górę (§ 111 ust. 1 i ust. 2 Statutu PZŁ). Sprawdzanie frekwencji członków koła obecnych na walnym zgromadzeniu powinno odbywać się nie tylko na początku zebrania, ale także przed każdym głosowaniem danej uchwały. Wówczas brak będzie podstaw interpretacyjnych do wnioskowania o ewentualnej jej nieważności. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nieważnością danej uchwały. Jednak nawet gdy przed podejmowaniem kolejnych uchwał nie zostanie sprawdzone kworum, nie można uchwał tych obligatoryjnie uznać za nieważne. Możliwa jest przecież weryfikacja faktu, czy kolejne uchwały podejmowano zgodnie z wymogiem statutowym, w zakresie wymaganej liczby członków koła (kworum), w czasie głosowanie nad ich podjęciem lub odrzuceniem, czy też odbyło się to z naruszeniem norm statutowych. Możliwe jest to przez zliczenie głosów oddanych za przyjęciem danej uchwały, jej odrzuceniem oraz głosów wstrzymujących. Wówczas na podstawie takiego zliczenia możemy stwierdzić, czy dana uchwała została podjęta zgodnie z przepisami prawa, czy nie. Z kolei sporządzenie listy obecności myśliwych biorących udział w walnym zgromadzeniu nie może stanowić podstawy do stwierdzenia o ważności wszystkich podejmowanych uchwał. To dlatego, że lista obecności określa stan faktyczny w momencie rozpoczynania obrad walnego zgromadzenia, a nie odzwierciedla rzeczywistego stanu liczebnego myśliwych biorących udział w poszczególnych głosowaniach.

Podstawa prawna: § 111 ust. 1 i ust. 2 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Prezes i lustracja

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 5 stycznia 2019 r. został wybrany prezes naszego koła, który w tym dniu nie złożył oświadczenia lustracyjnego. Na nasze zapytanie skierowane do Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedziano, że oświadczenie lustracyjne zostało złożone i przyjęte 25 września 2019 r. Czy wybór prezesa koła jest prawidłowy? Czy uchwały podejmowane w tym czasie przez zarząd są ważne?

Spór o książkę

W moim kole łowieckim, dzierżawiącym dwa obwody łowieckie (polny i leśny), książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w obwodzie polnym znajduje się na posesji strażnika łowieckiego. Jeśli zaś chodzi o obwód leśny, to prezes i łowczy koła stoją na stanowisku, że książka musi znajdować się na posesji Administracji Lasów Państwowych, czyli de facto u leśniczego, który nie jest członkiem naszego koła. Jest to miejsce, do którego dojazd jest utrudniony, skutkiem czego wpis sprawia wiele kłopotów i jest czasochłonny. Czy taka interpretacja przepisów przez prezesa i łowczego jest poprawna?

Między okręgami

Podczas studiów odbyłem staż w kole łowieckim, mającym obwód nieopodal uczelni, i zdałem egzaminy dla nowo wstępujących. Chciałem wstąpić do PZŁ jako członek niestowarzyszony, jednak nie mam stałego zameldowania w mieście, w którym studiuję. W zarządzie okręgowym usłyszałem, że w celu załatwienia mojej sprawy muszę zgłosić się do ZO PZŁ właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Czy tak jest w rzeczywistości?

Kwestia pierwszeństwa

Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?