Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Limit odstrzału

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym planie łowieckim zatwierdzony limit odstrzału poszczególnych gatunków zwierzyny grubej, mogę w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału większą liczbę?

Odpowiedź:

W rocznym planie łowieckim zatwierdzona jest do odstrzału optymalna dla gospodarowania populacjami liczba zwierzyny poszczególnych gatunków. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 listopada 2007 roku zmienione rozporządzeniem z 18 grudnia 2012 roku oraz rozporządzeniem z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych wprowadziło rozwiązanie w zakresie minimalnej i maksymalnej liczby zwierząt łownych przeznaczonych do odstrzału. Obecnie przepisy te wynikają z art. 8a pkt i oraz j ustawy Prawo łowieckie. W przypadku zwierzyny grubej przedział ten obejmuje 90–110 proc., a w przypadku zwierzyny drobnej 85–115 proc. liczby zwierzyny zaplanowanej do odstrzału jako optymalna dla gospodarowania populacjami. Opisane przedziały procentowe dotyczą każdego gatunku i nie ma możliwości ich rozbicia na grupy wiekowe lub płciowe, co ma istotne znaczenie przy wydawaniu upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego, gdyż tam posługujemy się nomenklaturą wynikającą z rocznego planu łowieckiego. Skoro zatem obowiązujące prawodawstwo zezwala na 10-procentowe przekroczenie w zakresie zaplanowanej do odstrzału liczby zwierzyny grubej, a takiej dotyczy pytanie, to łowczy koła może w tych granicach w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału większą liczbę, niezależnie od tego, czy upoważnienia będą dotyczyły samców, samic czy też tzw. młodzieży. Należy jednak zastrzec, że takie rozwiązania dotyczyć będą wszystkich gatunków zwierzyny grubej z wyjątkiem dzików. W przypadku populacji czarnego zwierza rozwiązania prawne wynikające z cytowanych przepisów nie przewidują górnego limitu liczby dzików przeznaczonych do odstrzału w danym sezonie łowieckim. Tym samym w przypadku dzików łowczy koła może w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału znacznie większą ich liczbę niż wynika to z liczby tych zwierząt zaplanowanych jako optymalna dla gospodarowania populacją tego gatunku.

Inne pytania czytelników

Odstrzał sanitarny

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne

Kto do koła

Cztery lata temu walne zgromadzenie podjęło uchwałę, że do koła przyjmowani będą tylko członkowie najbliższych rodzin myśliwych. Później zarząd koła podjął uchwałę o niezwiększaniu liczby członków koła. Czy miał do tego prawo? I czy zarząd koła ma obowiązek przetrzymywania protokołów z walnych zgromadzeń?

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?

Odwołanie od uchwały

Jestem członkiem zarządu koła łowieckiego. Podczas jednego z posiedzeń zarząd rozpatrywał podanie o przyjęcie do koła nowego członka. Po wysłuchaniu zainteresowanego odbyło się głosowanie. Na pięciu członków zarządu trzy głosy były za i dwa przeciw, tym samym osoba ta została przyjęta do koła. Jednak w terminie trzech tygodni do zarządu wpłynęło odwołanie od tej uchwały do walnego zgromadzenia, podpisane przez co najmniej 1/3 członków koła. Podczas kolejnego posiedzenia zarządu prezes odczytał złożone odwołanie i zarządził ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia do koła. Wynik był identyczny jak w poprzednim głosowaniu, po czym prezes stwierdził, że uważa sprawę za ostatecznie zakończoną. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoba tak przyjęta jest członkiem naszego koła?