Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Na własny użytek

fot. Karl-Heinz Volkmar

Pytanie:

Czy myśliwy jest zobowiązany powiadomić zarząd koła o ubitej zwierzynie przeznaczonej na użytek własny? Nadmienię, że w naszym kole nie zostało to unormowane żadną uchwałą.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie zwierzyna pozyskana zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego (art. 15 ust. 1). Jednocześnie przepisy ustawy dopuszczają możliwość odstąpienia upolowanej zwierzyny myśliwym, jednak nie precyzują szczegółowo warunków, na jakich ma się to odbywać. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie wynikają z przepisów statutu. Przepisy zawarte w § 36 pkt 11 Statutu PZŁ precyzują jedną z wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia, jaką jest m.in. ustalanie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Niedopuszczalne jest, aby w kole łowieckim brak było jakichkolwiek przepisów w tym zakresie. Jeżeli jednak taka sytuacja ma miejsce, to należy zauważyć, że myśliwy nie ma obowiązku zgłaszania pozyskanej zwierzyny do zarządu koła, gdyż, wedle relacji czytelnika, nie obliguje go do tego żaden wewnętrzny przepis koła. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w części 4.2 druku upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego znajduje się miejsce na adnotacje o przeznaczeniu tuszy zwierzyny (skup lub użytek własny). W przypadku odstawienia tuszy strzelonego zwierza do punktu skupu myśliwy ma obowiązek przekazania tego druku pracownikowi skupu celem dokonania stosownej adnotacji. W druku cytowanego upoważnienia jest również mowa o dokonaniu stosownego wpisu w przypadku przeznaczenia tuszy na użytek własny. W takim razie wpisu dokonuje myśliwy. Tego rodzaju wpis będzie jedynym dowodem pobrania tuszy na użytek własny. Jednak w dalszym ciągu nierozstrzygnięta pozostaje kwestia dotycząca ustalenia masy tuszy i jej ceny, co również powinno zostać uregulowane stosowną uchwałą walnego zgromadzenia. Należy wskazać, że konieczne jest, aby w trakcie najbliższego walnego zgromadzenia uzupełniono te braki przez podjęcie stosownej uchwały lub uchwał.
Podstawa prawna: § 36 pkt 11 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Odwołanie do walnego

Zarząd koła nałożył na jednego z myśliwych sankcję w postaci zawieszenia na dziewięć miesięcy w prawach do wykonywania polowania. Kolega ten złożył odwołanie do walnego zgromadzenia. Podczas rozpatrywania odwołania prowadzący zebranie poddał pod głosowanie kwestię utrzymania kary zawieszenia. Za wnioskiem opowiedziało się 12 kolegów, przeciw wnioskowi było również 12, a dwóch wstrzymało się od głosu. Prowadzący zebranie zarządził powtórne głosownie. W jego wyniku za złożonym wnioskiem zagłosowało 15 członków koła, przeciw było dziewięciu, a dwóch ponownie wstrzymało się od głosu. Prowadzący ogłosił, że walne zgromadzenie utrzymało uchwałę o nałożeniu kary przez zarząd. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

Tylko na własny użytek?

Zarząd naszego koła łowieckiego wprowadził przepis o odstrzale dzików wyłącznie na własny użytek, co skutkuje znaczącym spadkiem odstrzałów. Dodam, że dzierżawione obwody łowieckie leżą w strefach czerwonej i żółtej oraz w obszarze WAMTA afrykańskiego pomoru świń. Czy decyzja zarządu koła nie stoi w sprzeczności z zasadami walki z pomorem? Czy nie jest to działanie na szkodę koła?

Kto ma prawo głosować

Zarząd okręgowy PZŁ uchylił decyzję zarządu koła o przyjęciu w poczet członków kilku myśliwych. Decyzja ta została dostarczona zainteresowanym przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia wyborczego, które

Zaświadczenie o kolizji

Do zarządu koła zwracają się poszkodowani w wypadkach drogowych z udziałem zwierzyny, do których doszło na terenie naszego obwodu, z prośbami o wydanie zaświadczeń. Czy mamy taki obowiązek? Nadmieniam, że otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wraz kosztorysem remontu samochodu. Jak postępować w takich przypadkach?