Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Na własny użytek

fot. Karl-Heinz Volkmar

Pytanie:

Czy myśliwy jest zobowiązany powiadomić zarząd koła o ubitej zwierzynie przeznaczonej na użytek własny? Nadmienię, że w naszym kole nie zostało to unormowane żadną uchwałą.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie zwierzyna pozyskana zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego (art. 15 ust. 1). Jednocześnie przepisy ustawy dopuszczają możliwość odstąpienia upolowanej zwierzyny myśliwym, jednak nie precyzują szczegółowo warunków, na jakich ma się to odbywać. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie wynikają z przepisów statutu. Przepisy zawarte w § 36 pkt 11 Statutu PZŁ precyzują jedną z wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia, jaką jest m.in. ustalanie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Niedopuszczalne jest, aby w kole łowieckim brak było jakichkolwiek przepisów w tym zakresie. Jeżeli jednak taka sytuacja ma miejsce, to należy zauważyć, że myśliwy nie ma obowiązku zgłaszania pozyskanej zwierzyny do zarządu koła, gdyż, wedle relacji czytelnika, nie obliguje go do tego żaden wewnętrzny przepis koła. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w części 4.2 druku upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego znajduje się miejsce na adnotacje o przeznaczeniu tuszy zwierzyny (skup lub użytek własny). W przypadku odstawienia tuszy strzelonego zwierza do punktu skupu myśliwy ma obowiązek przekazania tego druku pracownikowi skupu celem dokonania stosownej adnotacji. W druku cytowanego upoważnienia jest również mowa o dokonaniu stosownego wpisu w przypadku przeznaczenia tuszy na użytek własny. W takim razie wpisu dokonuje myśliwy. Tego rodzaju wpis będzie jedynym dowodem pobrania tuszy na użytek własny. Jednak w dalszym ciągu nierozstrzygnięta pozostaje kwestia dotycząca ustalenia masy tuszy i jej ceny, co również powinno zostać uregulowane stosowną uchwałą walnego zgromadzenia. Należy wskazać, że konieczne jest, aby w trakcie najbliższego walnego zgromadzenia uzupełniono te braki przez podjęcie stosownej uchwały lub uchwał.
Podstawa prawna: § 36 pkt 11 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Wpisowe na raty

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?

Status rezydenta

Czy w myśl nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członkowie koła łowieckiego w liczbie co najmniej 1/3 mają prawo złożyć odwołanie od uchwały zarządu koła o nadaniu członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, pretendentowi do koła, statusu rezydenta?

Przywilej czy obowiązek

Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale,

Dla kogo tusza

Czy tusza zwierzyny grubej strzelonej podczas polowania zbiorowego może być udostępniona wyłącznie myśliwemu, który dokonał jej odstrzału, czy też innemu myśliwemu biorącemu udział w tym polowaniu?