Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Niepełnoletni na stażu

fot. Karl - Heinz Volkmar

Pytanie:

Czy przy obecnie funkcjonującym prawie łowieckim osoba niepełnoletnia może zostać przyjęta na staż w kole łowieckim?

Odpowiedź:

Dotychczasowe przepisy nie normowały wieku osób przyjmowanych na staż do koła łowieckiego w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania. Zatem staż mogły realizować osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Jedynym zastrzeżeniem był fakt, że członkiem Polskiego Związku Łowieckiego może zostać osoba, która jest pełnoletnia, czyli musiała mieć 18 lat w momencie zdawania każdej części trójetapowego egzaminu w celu nabycia podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Obecnie znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie rozszerzyły katalog czynów zabronionych, wprowadzając zakaz wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. W tej samej ustawie znalazły się sankcje karne w postaci grzywny lub ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku z tytułu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia.

Przepisy uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej w § 6 precyzują zagadnienia, jakie obejmuje staż kandydacki. Jednym z nich jest udział stażysty w polowaniach indywidualnych i zbiorowych z zastrzeżeniem, że w przypadku polowań zbiorowych stażysta nie może być angażowany wyłącznie do naganki. Te same przepisy mówią, że staż kandydacki trwa rok i rozpoczyna się z chwilą wpisania stażysty do rejestru.

Zatem w obecnie obwiązującym stanie prawnym przyjęcie na staż kandydacki może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy kandydat na stażystę jest osobą pełnoletnią. Taki sposób postępowania nie będzie narażał na konsekwencje prawne podmiotów odpowiedzialnych za odbywanie stażu, czyli dzierżawców obwodów łowieckich oraz osób wyłonionych przez nich na opiekunów stażystów.

Inne pytania czytelników

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?

Bez sankcji

Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o

Nowy stary prezes

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało

Odszkodowanie za choinki

Do naszego koła wpłynął wniosek jednego z mieszkańców dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego o oszacowanie strat przydomowych tui i świerków ozdobnych, zniszczonych przez sarny rogacze,