Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Nowy stary prezes

fot. Michael Migos

Pytanie:

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła w celu wybrania nowego prezesa. Zgłoszono także osobę byłego prezesa. Gdy zapytano go o wyrażenie zgody, oświadczył, że przyczyny, z powodu których złożył rezygnację, ustały i wyraża zgodę na kandydowanie. Zgłoszono więc dwóch kandydatów, spośród których wybrany został były prezes. Prosimy o zajęcie stanowiska, czy opisana sytuacja nie narusza obecnie obowiązujących przepisów, a tym samym czy wybór został dokonany prawidłowo?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji mamy do czynienia ze zrzeczeniem się pełnienia funkcji w organie koła. Według postanowień statutu (§166 ust. 2) przestaje się pełnić funkcję z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego. Ze względu na to, że wybory zarządu koła należą do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, procedura związana z rezygnacją prezesa przeprowadzona była prawidłowo, a sam fakt stwierdzenia zaprzestania funkcji nie wymaga podejmowania uchwały w tym zakresie.

Z kolei na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków koła, które zwołano w celu wyboru prezesa, każdy z członków koła ma prawo zgłosić kandydata do pełnienia tej funkcji, a wybór spośród zgłoszonych kandydatów następuje w drodze przeprowadzenia głosowania i podjęcia uchwały w tej kwestii.

Przed dokonaniem wyboru od każdego z kandydatów należy odebrać ustne oświadczenie o tym, że wyraża on zgodę na kandydowanie, gdyż nie można głosować na osobę, która nie wyraziła woli kandydowania do danego organu. Zatem na opisanym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków koła, po zgłoszeniu kandydatury i odebraniu oświadczenia od zainteresowanego o woli kandydowania, mógł zostać dokonany wybór osoby, która niedawno zrzekła się tej funkcji.

Inne pytania czytelników

Nowe szafy na broń

Na zebraniu naszego koła, zorganizowanym przy okazji rozpoczęcia sezonu łowieckiego na kaczki, łowczy koła mówił o konieczności wymiany dotychczas posiadanych szaf do przechowywania broni. Proszę o interpretację przepisów w tym zakresie.

Zawieszony na walnym

Zarząd koła zawiesił mnie w prawach członka koła na rok. Nie odwoływałem się od tej decyzji i uchwała o zawieszeniu stała się prawomocna. W czasie,

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.

Swobodne oddanie głosu

Statut PZŁ przewiduje, że w przypadku tajnego głosowania musimy zapewnić „miejsce do swobodnego oddania głosu”. Czy mamy na walnym zrobić kabiny do głosowania jak podczas wyborów państwowych?