Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Nowy stary prezes

fot. Michael Migos

Pytanie:

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła w celu wybrania nowego prezesa. Zgłoszono także osobę byłego prezesa. Gdy zapytano go o wyrażenie zgody, oświadczył, że przyczyny, z powodu których złożył rezygnację, ustały i wyraża zgodę na kandydowanie. Zgłoszono więc dwóch kandydatów, spośród których wybrany został były prezes. Prosimy o zajęcie stanowiska, czy opisana sytuacja nie narusza obecnie obowiązujących przepisów, a tym samym czy wybór został dokonany prawidłowo?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji mamy do czynienia ze zrzeczeniem się pełnienia funkcji w organie koła. Według postanowień statutu (§166 ust. 2) przestaje się pełnić funkcję z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego. Ze względu na to, że wybory zarządu koła należą do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, procedura związana z rezygnacją prezesa przeprowadzona była prawidłowo, a sam fakt stwierdzenia zaprzestania funkcji nie wymaga podejmowania uchwały w tym zakresie.

Z kolei na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków koła, które zwołano w celu wyboru prezesa, każdy z członków koła ma prawo zgłosić kandydata do pełnienia tej funkcji, a wybór spośród zgłoszonych kandydatów następuje w drodze przeprowadzenia głosowania i podjęcia uchwały w tej kwestii.

Przed dokonaniem wyboru od każdego z kandydatów należy odebrać ustne oświadczenie o tym, że wyraża on zgodę na kandydowanie, gdyż nie można głosować na osobę, która nie wyraziła woli kandydowania do danego organu. Zatem na opisanym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków koła, po zgłoszeniu kandydatury i odebraniu oświadczenia od zainteresowanego o woli kandydowania, mógł zostać dokonany wybór osoby, która niedawno zrzekła się tej funkcji.

Inne pytania czytelników

Kto dokonuje wpisu?

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien

Odstrzał sanitarny

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne

Ile dla myśliwego

Nasze koło łowieckie dzierżawi obwody, w których ustanowiono strefę czerwoną, żółtą oraz WAMTA, ze względu na afrykański pomór świń. Za dziki z odstrzału sanitarnego skarbnik koła wypłaca ryczałt w proporcji 20 proc. dla myśliwego i 80 proc. dla koła. Z kolei cały ryczałt za dziki odstrzelone w ramach gospodarki łowieckiej zasila kasę koła. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Uchwały „na nowo”

Przed walnym zgromadzeniem zaplanowanym na czerwiec powstały u nas w kole następujące wątpliwości: czy nowy Statut PZŁ powoduje, że wszystkie uchwały mamy podejmować na nowo