Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odmowa wydania odstrzału

fot. Shutterstock

Pytanie:

W moim kole na bażanty poluje się tylko zbiorowo, choć nie ma stosownej uchwały ani walnego, ani zarządu. Z tego powodu łowczy odmówił mi wydania odstrzału na koguta, choć mam ułożonego psa po konkursie, który pomaga podczas wspomnianych polowań zbiorowych. Chciałbym zauważyć, że umiejętności wyżła muszą być utrwalane, a do tego polowanie indywidualne jest niezbędne. Czy łowczy ma prawo do swojej decyzji?

Odpowiedź:

Mamy tu do czynienia z ewidentnym przekroczeniem uprawnień przez łowczego koła. Zgodnie ze Statutem PZŁ ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia (§ 36 pkt 11). Zatem w sytuacji, gdy walne zgromadzenie nie wypowiedziało się na temat tych zasad i nie podjęło stosownej uchwały w tym względzie, nie mogą istnieć żadne ograniczenia w zakresie uzyskania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego przez myśliwego – członka danego koła. Uwarunkowane jest to faktem, że członek koła łowieckiego ma prawo polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła (§ 28 pkt 5).

Należy jednak zwrócić uwagę, że polowania te odbywają się także na zasadach określonych przez organy koła. Jeżeli w kole istnieją wewnętrzne przepisy uchwalone przez walne zgromadzenie odnośnie co do kwestii spełnienia określonych wymogów formalnych dla uzyskania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, to trzeba je respektować. Jednocześnie należy podkreślić, że w opisanym przypadku istotne znaczenie ma fakt, że zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, zwanym regulaminem polowań, polowanie na ptactwo może odbywać się wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniony jest w nim udział psa, który przypada na nie więcej niż trzech myśliwych (§ 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia). Także polowanie indywidualne na ptactwo, zgodnie ze znowelizowanym regulaminem polowań, może być wykonywane maksymalnie przez trzech myśliwych współpracujących ze sobą, korzystających z psa lub psów (§ 2 pkt 14a lit. c rozporządzenia). Zatem w opisanym przypadku czytelnik spełniał wszystkie niezbędne wymogi, aby otrzymać upoważnienie do wykonywania polowania na bażanty.

Podstawa prawna: § 36 pkt 11 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Odwołanie od uchwały

Jestem członkiem zarządu koła łowieckiego. Podczas jednego z posiedzeń zarząd rozpatrywał podanie o przyjęcie do koła nowego członka. Po wysłuchaniu zainteresowanego odbyło się głosowanie. Na pięciu członków zarządu trzy głosy były za i dwa przeciw, tym samym osoba ta została przyjęta do koła. Jednak w terminie trzech tygodni do zarządu wpłynęło odwołanie od tej uchwały do walnego zgromadzenia, podpisane przez co najmniej 1/3 członków koła. Podczas kolejnego posiedzenia zarządu prezes odczytał złożone odwołanie i zarządził ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia do koła. Wynik był identyczny jak w poprzednim głosowaniu, po czym prezes stwierdził, że uważa sprawę za ostatecznie zakończoną. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoba tak przyjęta jest członkiem naszego koła?

Rewir wyłączony

W moim kole łowczy od lat blokuje polowania na terenach leśnych. Koło gospodaruje w obwodzie polnym, a lasy stanowią zaledwie 700 ha. Łowczy tłumaczy zakaz zapewnieniem spokoju zwierzynie. Nadmieniam, że koło nigdy nie podjęło uchwały o zakazie. Czy jednoosobowa decyzja o zamknięciu części obwodu dla myśliwych jest zgodna z prawem? Czy w ogóle ktoś w kole ma prawo blokować polowania na terenie obwodu, zamykając jego część przed myśliwymi?

Głosowanie tajne

Czy podczas obrad walnego zgromadzenia, bezpośrednio przed głosowaniem nad uchwałą o zakupie nieruchomości, można zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego? A jeśli nie, to kiedy należy zgłosić taki wniosek?

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?