Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odmowa wydania odstrzału

fot. Shutterstock

Pytanie:

W moim kole na bażanty poluje się tylko zbiorowo, choć nie ma stosownej uchwały ani walnego, ani zarządu. Z tego powodu łowczy odmówił mi wydania odstrzału na koguta, choć mam ułożonego psa po konkursie, który pomaga podczas wspomnianych polowań zbiorowych. Chciałbym zauważyć, że umiejętności wyżła muszą być utrwalane, a do tego polowanie indywidualne jest niezbędne. Czy łowczy ma prawo do swojej decyzji?

Odpowiedź:

Mamy tu do czynienia z ewidentnym przekroczeniem uprawnień przez łowczego koła. Zgodnie ze Statutem PZŁ ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia (§ 36 pkt 11). Zatem w sytuacji, gdy walne zgromadzenie nie wypowiedziało się na temat tych zasad i nie podjęło stosownej uchwały w tym względzie, nie mogą istnieć żadne ograniczenia w zakresie uzyskania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego przez myśliwego – członka danego koła. Uwarunkowane jest to faktem, że członek koła łowieckiego ma prawo polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła (§ 28 pkt 5).

Należy jednak zwrócić uwagę, że polowania te odbywają się także na zasadach określonych przez organy koła. Jeżeli w kole istnieją wewnętrzne przepisy uchwalone przez walne zgromadzenie odnośnie co do kwestii spełnienia określonych wymogów formalnych dla uzyskania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, to trzeba je respektować. Jednocześnie należy podkreślić, że w opisanym przypadku istotne znaczenie ma fakt, że zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, zwanym regulaminem polowań, polowanie na ptactwo może odbywać się wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniony jest w nim udział psa, który przypada na nie więcej niż trzech myśliwych (§ 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia). Także polowanie indywidualne na ptactwo, zgodnie ze znowelizowanym regulaminem polowań, może być wykonywane maksymalnie przez trzech myśliwych współpracujących ze sobą, korzystających z psa lub psów (§ 2 pkt 14a lit. c rozporządzenia). Zatem w opisanym przypadku czytelnik spełniał wszystkie niezbędne wymogi, aby otrzymać upoważnienie do wykonywania polowania na bażanty.

Podstawa prawna: § 36 pkt 11 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Zwrot kosztów dla szacującego

Czy istnieje przepis prawa mówiący o tym, ile myśliwemu – członkowi koła, należy się zwrotu kosztów dojazdów i kosztów wszelkich czynności związanych z przeprowadzaniem szacowania szkód w uprawach rolnych?

Okręgowa selekcja

Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie

Jednostka zbożowa

W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą

Upadek z ambony

Kto odpowiada za uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez osobę niezwiązaną z łowiectwem, która spadła z ambony lub zwyżki na skutek złego stanu tego urządzenia łowieckiego?