Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odpłatność za trofeum

fot. archiwum „ŁP”

Pytanie:

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione za opłatą ustaloną w kwocie 50 zł za parostki i 150 złotych za wieniec. Czy tego rodzaju postępowanie jest zgodne z prawem, gdyż dotychczas każdy myśliwy, który pozyskał samca zwierzyny płowej, w naszym kole stawał się niejako z urzędu posiadaczem trofeum? Czy istnieją ewentualne podstawy prawne do jej uchylenia?

Odpowiedź:

Postawione pytanie jest skomplikowanym zagadnieniem prawnym i niewątpliwie traktować je należy wielopłaszczyznowo. Pierwszym aspektem jest to, czy w programie walnego zgromadzenia przewidziany był punkt dotyczący opisanej problematyki, gdyż walne zgromadzenie zgodnie z zapisami § 59 ust. 1, poza wyjątkami opisanymi w ust. 2, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad. Kolejnym istotnym aspektem jest to, że prawnym dysponentem zwierzyny pozyskanej zgodnie z przepisami prawa jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, na terenie którego została ona pozyskana (art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie), a nie myśliwy, który dokonał jej odstrzału. Dla przypomnienia należy podkreślić, że trofeum samców zwierzyny płowej jest częścią tejże zwierzyny i nie stanowi jakiejkolwiek odrębności w rozumieniu wskazanych przepisów prawa. Zatem to w kompetencji koła łowieckiego leży sposób zagospodarowania zwierzyny. Zostało to także dość wyraźnie sprecyzowane w zapisach Statutu PZŁ, gdzie w § 53, wśród zadań należących do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, zostało wymienione ustalanie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Przepisy te w połączeniu z zapisami ustawowymi wskazują, że to dzierżawca lub zarządca obwodu może myśliwemu zwierzynę odstąpić. Z kolei myśliwy może tę zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyjątkiem odsprzedaży. Taka konstrukcja prawna sprawia, że handel przez myśliwych zarówno częściami tuszy, jak i trofeami jest zabroniony. Mając na względzie opisane kwoty, które znalazły się w podjętej uchwale, należy stwierdzić po raz kolejny, że do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał m.in. w sprawie tzw. innych opłat na rzecz koła (§ 53 pkt 8). Zatem skoro zaproponowane na walnym kwoty zostały zaaprobowane przez zebranych w wyniku głosowania, stają się obowiązujące.

Reasumując, należy stwierdzić, że podjęta przez walne zgromadzenie uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i nie ma podstaw do jej ewentualnego uchylenia.

Inne pytania czytelników

Pominięcie wpisowego

Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym

Kto do koła

Cztery lata temu walne zgromadzenie podjęło uchwałę, że do koła przyjmowani będą tylko członkowie najbliższych rodzin myśliwych. Później zarząd koła podjął uchwałę o niezwiększaniu liczby członków koła. Czy miał do tego prawo? I czy zarząd koła ma obowiązek przetrzymywania protokołów z walnych zgromadzeń?

Status rezydenta

Czy w myśl nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członkowie koła łowieckiego w liczbie co najmniej 1/3 mają prawo złożyć odwołanie od uchwały zarządu koła o nadaniu członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, pretendentowi do koła, statusu rezydenta?

Odstrzał sanitarny

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne