Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odstrzał sanitarny

fot. Shutterstock

Pytanie:

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne zostanie nam niebawem narzucony odstrzał sanitarny. Jakie są prawne uwarunkowania wykonywania takiego odstrzału i reguły postępowania z tuszami odstrzelonych dzików? Prosimy również o informację, jak postępować, wypłacając gratyfikację przysługującą z tego tytułu, oraz jakie są możliwości uzyskania dni wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Problematyka zawarta w pytaniu jest szeroka. Realizacja odstrzału sanitarnego zwierząt wynika z zapisów znowelizowanej ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W myśl przepisów tej ustawy nakaz wykonania odstrzału sanitarnego, przez stosowne rozporządzenie w postaci aktu prawa miejscowego, może wydać: powiatowy lekarz weterynarii, wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz minister właściwy do spraw rolnictwa.

W rozporządzeniu tym znajdują się informacje dotyczące miejsca, terminu i liczby dzików przeznaczonych do eliminacji w drodze tego odstrzału. Decyzja może być skierowana do Polskiego Związku Łowieckiego lub do poszczególnych kół łowieckich, których obwody położone są w strefach objętych ograniczeniami. W tym drugim przypadku zazwyczaj określona jest liczba dzików przeznaczonych do odstrzału w poszczególnych obwodach.

Decyzja zawiera informację o tym, jak należy postępować z odstrzelonymi dzikami. Do czasu uzyskania wyniku badania tusze oraz wnętrzności muszą być przechowywane w chłodniach. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania (ujemnego – w nomenklaturze weterynajnej) tusze mogą być wykorzystane na użytek własny myśliwego lub poddawane są utylizacji. Tusze nie mogą być przekazywane do punktów skupu dziczyzny.

Gdy wyniki badań potwierdzą występowanie wirusa (wynik dodatni), tusza oraz wnętrzności podlegają obowiązkowej utylizacji. Istotnym elementem jest fakt, że w takiej sytuacji obowiązkowej utylizacji podlegają wszystkie tusze i wnętrzności, niezależnie od wyniku badania, znajdujące się w tej samej chłodni co zarażony dzik.

W sytuacji nakazania wykonania kołom łowieckim opisanego odstrzału sanitarnego dzików przewidziane są gratyfikacje finansowe. Są one zróżnicowane w zależności od płci i masy odstrzelonych dzików. Gdy odstrzał wykonywany jest na obszarach objętych ograniczeniami oraz na obszarach ochronnych (strefy niebieska, czerwona i żółta), za samice dzika, których masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg, ryczałt wynosi 482 zł, za pozostałe dziki – 398 zł.

Z kolei w łowiskach znajdujących się poza opisanymi strefami za samicę dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg, wielkość ryczałtu to 367 zł, a za inne dziki – 283 zł.

Niezależnie od przewidzianej kwoty ryczałtu 80 proc. tej sumy przysługuje myśliwemu, który dokonał odstrzału, a 20 proc. dzierżawcy obwodu łowieckiego. Ryczałt wypłacany jest przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla obszaru, na którym dokonano odstrzału.

Ostatni wątek pytania dotyczy możliwości otrzymania dni wolnych od pracy ze względu na realizowanie odstrzału sanitarnego zwierząt. W myśl tzw. specustawy z 14 grudnia 2017 roku osobie uprawnionej do wykonywania polowania i wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt przysługuje zwolnienie od pracy. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić takiego pracownika od obowiązków służbowych, lecz po wcześniejszym uprzedzeniu go o tym fakcie przez pracownika oraz uzgodnieniu okresu nieobecności w pracy z tego tytułu.

Warto podkreślić, że maksymalna liczba dni takich nieobecności nie może przekraczać 6 w każdym roku kalendarzowym. W okresie, kiedy pracownik wykonuje odstrzał sanitarny, zachowuje on prawo do wynagrodzenia.

Inne pytania czytelników

Uchwały „na nowo”

Przed walnym zgromadzeniem zaplanowanym na czerwiec powstały u nas w kole następujące wątpliwości: czy nowy Statut PZŁ powoduje, że wszystkie uchwały mamy podejmować na nowo

Uprawnienia rezydenta

Czy można ubiegać się o status rezydenta w kole łowieckim, nie zamierzając w przyszłości zostać jego członkiem? Czy status rezydenta jest formą członkostwa o ograniczonych uprawnieniach w kole?

Swobodne oddanie głosu

Statut PZŁ przewiduje, że w przypadku tajnego głosowania musimy zapewnić „miejsce do swobodnego oddania głosu”. Czy mamy na walnym zrobić kabiny do głosowania jak podczas wyborów państwowych?

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą