Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odwołanie do walnego

fot. Shutterstock

Pytanie:

Zarząd koła nałożył na jednego z myśliwych sankcję w postaci zawieszenia na dziewięć miesięcy w prawach do wykonywania polowania. Kolega ten złożył odwołanie do walnego zgromadzenia. Podczas rozpatrywania odwołania prowadzący zebranie poddał pod głosowanie kwestię utrzymania kary zawieszenia. Za wnioskiem opowiedziało się 12 kolegów, przeciw wnioskowi było również 12, a dwóch wstrzymało się od głosu. Prowadzący zebranie zarządził powtórne głosownie. W jego wyniku za złożonym wnioskiem zagłosowało 15 członków koła, przeciw było dziewięciu, a dwóch ponownie wstrzymało się od głosu. Prowadzący ogłosił, że walne zgromadzenie utrzymało uchwałę o nałożeniu kary przez zarząd. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z kilkoma nieprawidłowościami. W przypadku nałożenia sankcji porządkowej przez zarząd koła osoba ukarana ma prawo odwołać się do walnego zgromadzenia (§ 114 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ) i tak stało się w opisanym przypadku. Problem w tym, że prowadzący dokonał zmiany przedmiotu odwołania zawartego we wniosku – głosowano kwestię utrzymania kary, a niej uchylenia. Pozostawiając jednak tę kwestię na boku zauważmy, że wniosek nie uzyskał wymaganej statutem zwykłej większości głosów (§ 111 ust. 1 w powiązaniu z ust. 4 i ust. 5 Statutu PZŁ). Nie można przy tym uznać, że głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” wniosek nie uzyskał zwykłej większości, zatem myśliwi nie opowiedzieli się za utrzymaniem nałożonej sankcji porządkowej. Tym samym uchwała zarządu koła nie uprawomocniła się i traktować ją należy jako nieobowiązującą. Z tego też względu nie zachodziła potrzeba przeprowadzania powtórnego głosowania i kolejna podjęta w tej kwestii uchwała jest nieważna. W takim przypadku decyzję o nieważności podjętej uchwały powinien podjąć właściwy zarząd okręgowy w ramach statutowego prawa nadzoru nad kołami łowieckimi (§ 98 ust. 1 pkt 1, w powiązaniu z § 118 ust. 2 Statutu PZŁ).

Podstawa prawna: § 111 ust. 1 w powiązaniu z ust. 4 i ust. 5 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

Rewir wyłączony

W moim kole łowczy od lat blokuje polowania na terenach leśnych. Koło gospodaruje w obwodzie polnym, a lasy stanowią zaledwie 700 ha. Łowczy tłumaczy zakaz zapewnieniem spokoju zwierzynie. Nadmieniam, że koło nigdy nie podjęło uchwały o zakazie. Czy jednoosobowa decyzja o zamknięciu części obwodu dla myśliwych jest zgodna z prawem? Czy w ogóle ktoś w kole ma prawo blokować polowania na terenie obwodu, zamykając jego część przed myśliwymi?

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.