Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odwołanie od uchwały

fot. Kristofer Hanssonv

Pytanie:

Jestem członkiem zarządu koła łowieckiego. Podczas jednego z posiedzeń zarząd rozpatrywał podanie o przyjęcie do koła nowego członka. Po wysłuchaniu zainteresowanego odbyło się głosowanie. Na pięciu członków zarządu trzy głosy były za i dwa przeciw, tym samym osoba ta została przyjęta do koła. Jednak w terminie trzech tygodni do zarządu wpłynęło odwołanie od tej uchwały do walnego zgromadzenia, podpisane przez co najmniej 1/3 członków koła. Podczas kolejnego posiedzenia zarządu prezes odczytał złożone odwołanie i zarządził ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia do koła. Wynik był identyczny jak w poprzednim głosowaniu, po czym prezes stwierdził, że uważa sprawę za ostatecznie zakończoną. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoba tak przyjęta jest członkiem naszego koła?

Odpowiedź:

Postępowanie takie uznać należy za niezgodne z przepisami statutu, który precyzyjnie reguluje sprawy przyjęcia nowych członków do koła łowieckiego. Po przeprowadzeniu pierwszego głosowania osoba ta została formalnie przyjęta w poczet członków koła. Jednak postępowanie w sprawie przyjęcia do koła traktować należy w kategoriach postępowania dwuinstancyjnego, gdyż zgodnie z § 25 ust. 5 statutu od uchwały zarządu koła nie tylko zainteresowanemu członkowi, lecz także wszystkim członkom koła przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia koła. Warunkiem skutecznego złożenia takiego odwołania jest fakt, że musi ono zostać podpisane przez co najmniej 1/3 członków koła i wniesione w terminie określonym w statucie. Jak należy się domyślić, z taką sytuacją mamy do czynienia. Zatem w opisanym przypadku zastosowanie znajdują przepisy § 26 ust. 2 statutu, który mówi, że do czasu rozpatrzenia odwołania wykonalność uchwały o przyjęciu jest wstrzymana. Tym samym osoba taka nie jest członkiem koła.
Oceniając decyzję prezesa o przeprowadzeniu drugiego głosowania nad wnioskiem o przyjęcie do koła, stwierdzić należy, że wystąpiło tu przekroczenie kompetencji statutowych. Zgodnie ze statutem odwołanie do walnego zgromadzenia składa się za pośrednictwem zarządu koła, lecz jego adresatem nie jest organ koła, jakim jest zarząd. Co prawda statut w § 115 ust. 2 dopuszcza możliwość rozpatrywania odwołania przez organ, który podjął zaskarżoną uchwałę, jednak tylko w przypadku, gdy organ ten po zapoznaniu się z odwołaniem uzna, że zasługuje ono na uwzględnienie. W takim przypadku zarząd koła może podjąć nową uchwałę, która uchyli lub zmieni wcześniej podjętą decyzję, zaskarżoną w złożonym odwołaniu. W praktyce nazywane jest to reasumpcją wcześniej podjętej uchwały. Statut nie dopuszcza jednak podejmowania po raz drugi takiej samej uchwały przez ten sam organ. Kłóciłoby się to z opisaną wcześniej dwuinstancyjnością postępowania.
Reasumując, rozpatrzenie odwołania powinno być ujęte w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia i ten właśnie organ powinien je rozpatrzyć, do tego zaś czasu osoba starająca się o przyjęcie do koła nie jest jego członkiem.

Podstawa prawna: § 26 ust. 2 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Zaświadczenie o kolizji

Do zarządu koła zwracają się poszkodowani w wypadkach drogowych z udziałem zwierzyny, do których doszło na terenie naszego obwodu, z prośbami o wydanie zaświadczeń. Czy mamy taki obowiązek? Nadmieniam, że otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wraz kosztorysem remontu samochodu. Jak postępować w takich przypadkach?

W ilu zarządach?

Czy w świetle nowego Statutu PZŁ osoba będąca członkiem dwóch kół łowieckich może zostać wybrana jednocześnie do zarządu jednego i drugiego koła? Czy może sprawować w tym samym czasie funkcje w jednym i drugim kole?

Przyjęcie do koła

Zarząd naszego koła łowieckiego liczy czterech członków. Jedno z posiedzeń, które miało miejsce w lipcu tego roku, odbyło się w składzie dwuosobowym (pozostałych dwóch członków zarządu, przebywających na urlopie, nie powiadomiono). Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o przyjęciu do koła nowego członka. Czy było to zgodne z przepisami prawa?

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego