Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Oświadczenie lustracyjne

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy koła, który w głosowaniu uzyskał wymaganą liczbę głosów. Jednak przed głosowaniem nie złożył on oświadczenia lustracyjnego, co prowadzący zebranie wytłumaczył tym, że w dalszym ciągu jest on członkiem zarządu i nie zachodzi konieczność składania takiego oświadczenia. Czy takie postępowanie było właściwe i czy wybór jest ważny w świetle obowiązujących przepisów prawa?

Odpowiedź:

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła wiele przepisów dotyczących wymagań dla kandydatów do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest ten stwierdzający, że „w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego nie może wchodzić osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami”. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie pociągnęła za sobą także konieczność zmian do ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Zmiany te spowodowały, że osoby pełniące funkcje członków zarządu lub komisji rewizyjnej kół łowieckich uznane zostały za osoby pełniące funkcje publiczne, podlegają zatem obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego. Według przepisów, w przypadku wyborów do opisanych organów kół łowieckich, oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone do organu wybierającego, a więc do walnego zgromadzenia koła. Jednocześnie przepisy te mówią wprost, że oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. Zatem w przypadku wyborów członków organów koła – przed przeprowadzeniem głosowania. Podnieść należy, że obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych nie dotyczy osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osoby, które z różnych względów składały już oświadczenia lustracyjne, zwolnione są z tego obowiązku w przypadku każdego dalszego kandydowania na funkcję publiczną. Jednak powinny one przedłożyć informację o tym, że oświadczenie takie zostało złożone. Informacja ta powinna zawierać datę i nazwę organu, do którego oświadczenie zostało złożone.

W zakresie organów kół łowieckich, którymi są zarząd i komisja rewizyjna, znowelizowane przepisy ustawy pozostawiły możliwość ich funkcjonowania do zakończenia kadencji, bez konieczności ich nowego wyboru. Jednak w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zachodzi konieczność uzupełnienia składu któregoś z wymienionych organów koła, a takiego przypadku dotyczy pytanie, zachodzi konieczność złożenia przez kandydata oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie to powinno zostać złożone przed dokonaniem wyboru kandydata do pełnienia określonej funkcji w organach koła. W opisanej sytuacji nie ma znaczenia, że osoba, która kandydowała, pozostawała członkiem tego samego organu wcześ­niej. Uwarunkowane jest to tym, że mamy do czynienia z wyborem nowego członka organu koła. Zupełnie inaczej sytuacja wglądałaby, gdyby w ramach kompetencji statutowych, w związku z rezygnacją prezesa, zarząd koła powierzył pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu. W opisanym przypadku łowczemu koła. Działanie takie leży w kompetencji zarządu koła i nie jest ono rozumiane jako wybór członka organu, a zatem nie wymaga składania oświadczenia lustracyjnego. Jedynym zastrzeżeniem jest fakt, że rozwiązanie takie może funkcjonować do najbliższego walnego zgromadzenia, gdzie i tak konieczny staje się wybór członka organu koła, w opisanym przypadku na funkcję prezesa.

Reasumując, w opisanej sytuacji mamy do czynienia z naruszeniem przepisów prawa wynikających z opisanych aktów prawnych. Dokonany wybór z mocy prawa jest nieważny, a uchwała o wyborze powinna zostać uchylona w ramach nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy.

Inne pytania czytelników

Wójt na prezesa

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Gdy myśliwy poniósł szkody

Dwóch myśliwych, członków naszego koła, posiada grunty rolne. Myśliwi ci od dwóch lat zgłaszają się po odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami prawa? Kto w opisanej sytuacji powinien dokonać szacowania szkód?

W łowisku bez odstrzału

Członkowie kół łowieckich powinni być traktowani w jednakowy sposób. Jednak w moim kole łowieckim członek komisji rewizyjnej, nie mając ważnego odstrzału, był dwukrotnie na polowaniu, czego potwierdzeniem są m.in. wpisy w książce ewidencji na polowaniu indywidualnym (zwierzyny nie pozyskał). Jakie konsekwencje powinien ponieść taki myśliwy i kto może ewentualnie nałożyć sankcje karne? Zarząd twierdzi, że jest bezsilny, gdyż myśliwy pełni funkcję w organie koła.

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego