Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Podzielony ryczałt

fot. Shutterstock

Pytanie:

Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych przez koła łowieckie za tusze dzików odstrzelonych, które zabierają na użytek własny. Dodatkowo proszę o interpretację, jaka jest obecnie stawka ryczałtu za odstrzelone dziki oraz jaki jest sposób jej podziału pomiędzy kołem łowieckim a myśliwym wykonującym odstrzał?

Odpowiedź:

Odstrzał sanitarny dzików realizowany jest na podstawie przepisów wynikających z ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a wynika z rozporządzeń wojewodów lub powiatowych lekarzy weterynarii. W wypadku opisanych aktów prawnych organ je wydający określa sposób zagospodarowania tusz odstrzelonych dzików. Może to być utylizacja lub zgoda na zagospodarowanie tuszy przez myśliwego. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie zwierzyna odstrzelona w obwodzie łowieckim stanowi własność dzierżawcy. Zatem prawnym dysponentem tuszy jest dzierżawca. Tym samym to koło łowieckie określa zasady pobierania tuszy na użytek własny myśliwego. Mogą to być ogólnie obowiązujące w kole przepisy wynikające z uchwały walnego zgromadzenia. Coraz częściej walne zgromadzenia kół ustalają odrębne przepisy wyłącznie dla tusz dzików pochodzących z odstrzału sanitarnego.

Nowe kwoty ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików wynikają z dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2018 roku. Wysokość zryczałtowanych kosztów za każdą odstrzeloną lochę przelatkową i starszą wynosi 650 złotych, a za pozostałe dziki 300 złotych. Należy pamiętać, że nie uległy zmianie przepisy dotyczące podziału kwoty ryczałtu i nadal obowiązuje zasada, że dzierżawca otrzymuje 20 proc. kwoty ryczałtu, a myśliwy, który dokona odstrzału, 80 proc. tej kwoty.

Inne pytania czytelników

Limit odstrzału

Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym

Dystrybucja tusz zwierzyny

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

Kto może z bronią

Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych można uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej przed ukończeniem 21. roku życia?

Czerwona książeczka

Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele