Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Porządek obrad

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego wyposażył walne zgromadzenie w kompetencję uchwalania porządku obrad walnego zgromadzenia. Czy w związku z powyższym możliwe jest uzupełnienie projektu porządku obrad przygotowanego przez zarząd koła o kolejne punkty przed jego uchwaleniem?

Odpowiedź:

Zgodnie Zgodnie z par. 36 pkt 18 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy uchwalanie porządku obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu jego obrad. Nowy Statut PZŁ wprowadził zasadę, że to walne zgromadzenie przyjmuje porządek obrad – tym samym decyduje o zakresie spraw poruszanych podczas obrad walnego zgromadzenia. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia. Zgodnie z par. 40 ust. 2 Statutu PZŁ, do zawiadomienia o walnym zgromadzeniu należy dołączyć projekt porządku obrad. Następnie podczas walnego zgromadzenia uchwala się porządek obrad, tym samym walne zgromadzenie ma możliwość poszerzenia porządku (modyfikacji) o kolejne punkty. Warto w tym miejscu podkreślić, że walne zgromadzenie nie może w sposób dowolny modyfikować porządku swoich obrad. Należy pamiętać, że sprawy związane z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji oraz sprawy związane z przyjęciem lub wykluczeniem członka koła muszą być umieszczone w projekcie porządku obrad, a więc w dokumencie, który każdy członek koła otrzymuje przed walnym zgromadzeniem. Statut PZŁ przewiduje osobną procedurę do uzupełnienia projektu porządku obrad o sprawy określone w par. 41 ust. 1 Statutu PZŁ. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem PZŁ – na co najmniej 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia – komisja rewizyjna koła, właściwy zarząd okręgowy lub 1/3 ogólnej liczby członków koła może złożyć na piśmie wniosek o zamieszczenie w projekcie porządku obrad walnego zgromadzenia spraw, o których mowa w par. 41 ust. 1 Statutu PZŁ. O zamieszczeniu nowych spraw w projekcie porządku obrad zawiadamia się członków, wysyłając zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Warto również nadmienić, że zgodnie z par. 32 ust. 4 Statutu PZŁ, w przypadku złożenia odwołania od uchwały zarządu koła w przedmiocie wykluczenia z koła zarząd koła obowiązany jest do ujęcia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego rozpatrzenie odwołania od uchwały zarządu koła.

Inne pytania czytelników

Okręgowa selekcja

Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie

W zarządzie bez broni

Czy myśliwy, który stracił pozwolenie na broń, może pełnić funkcję członka zarządu?

Wyłączenia z obwodu

Według nowej ustawy właściciel gruntu może wyłączyć swoją nieruchomość z obwodu łowieckiego lub ustanowić na niej zakaz wykonywania polowania. W imieniu zarządu naszego koła zwracamy

Kto wydzierżawi obwód?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że kilkunastu myśliwych (w tym gronie znaleźli się członkowie naszego koła) założyło nowe koło łowieckie. Koło to zostało zarejestrowane przez zarząd okręgowy, mimo że nie dzierżawi żadnego obwodu łowieckiego. Prawdopodobnie myśliwi z tego koła będą w przyszłości starać się o jeden z trzech dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?