Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Prezes i lustracja

fot. Shutterstock

Pytanie:

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 5 stycznia 2019 r. został wybrany prezes naszego koła, który w tym dniu nie złożył oświadczenia lustracyjnego. Na nasze zapytanie skierowane do Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedziano, że oświadczenie lustracyjne zostało złożone i przyjęte 25 września 2019 r. Czy wybór prezesa koła jest prawidłowy? Czy uchwały podejmowane w tym czasie przez zarząd są ważne?

Odpowiedź:

Nowelizacja (z kwietnia 2018 r.) ustawy Prawo łowieckie (z 13 października 1995 r.) ustanowiła przepis, że w skład organów PZŁ, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1882), w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami. Te organy to np. Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojskowa Służba Wewnętrzna, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Urząd do spraw Wyznań. Powyższa nowelizacja dokonała również zmiany w ustawie z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, przyznając członkom zarządu lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego status osoby pełniącej funkcje publiczne, co skutkowało nałożeniem obowiązku składania oświadczenia lustracyjnego. Co istotne, obowiązek ten należy spełnić w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

W naszych łowieckich realiach oświadczenie lustracyjne kandydat na prezesa koła powinien złożyć przed głosowaniem. Oświadczenie składa się do organu wybierającego, tj. do walnego zgromadzenia, które niezwłocznie przekazuje je do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Sytuacja jest zatem prosta, bo jeżeli na walnym zgromadzeniu koła przed przeprowadzeniem głosowania nie zostało złożone oświadczenie lustracyjne, to przewodniczący nie powinien do niego dopuścić. Jeżeli jednak walne nie dopilnowało spełnienia tego wymogu, to właściwy zarząd okręgowy powinien uchylić uchwałę o wyborze w trybie nadzoru. W orzecznictwie sądów powszechnych obowiązuje linia, że uchwały organów osób prawnych (w tym walnego zgromadzenia) są oświadczeniami woli (czynnościami prawnymi), które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych. Uznana za nieważną uchwała, co do zasady, nie wywołuje skutków prawnych od chwili jej podjęcia, co powoduje, że wszelkie stosunki prawne lub prawa, które by się na nieważności opierały lub z niej wywodziły, nie mogą w zasadzie powstać. Jednakże nowsze wyroki sądów uznają, że uchylenie uchwały, która spowodowała skutki wobec osób trzecich, nie niweczy tych skutków, jeżeli osoba trzecia działała w dobrej wierze. Pytanie o intencje niezłożenia w ściśle określonym terminie oświadczenia lustracyjnego przez prezesa koła powinien rozpoznać organ uchylający uchwałę.

Podstawa prawna: Art. 33d ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Kto wydzierżawi obwód?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że kilkunastu myśliwych (w tym gronie znaleźli się członkowie naszego koła) założyło nowe koło łowieckie. Koło to zostało zarejestrowane przez zarząd okręgowy, mimo że nie dzierżawi żadnego obwodu łowieckiego. Prawdopodobnie myśliwi z tego koła będą w przyszłości starać się o jeden z trzech dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.

Kto do koła

Podczas walnego zgromadzenia naszego koła głosowano projekt uchwały mówiący o tym, że pierwszeństwo w przyjmowaniu do koła mają osoby, które odbywały u nas staż. Projekt ten został odrzucony, ale czy walne zgromadzenie w ogóle może podjąć taką uchwałę? Co by się stało, gdyby projekt uchwały uzyskał większość głosów?

Zespół nadzorczo-kontrolny

Na okręgowym zjeździe delegatów został wybrany pięcioosobowy zespół nadzorczo-kontrolny. Proszę o wyjaśnienie, jakie ma on kompetencje. Ani w Statucie PZŁ, ani w ustawie Prawo łowieckie nie znalazłem stosownych zapisów.