Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Protokół z walnego

Pytanie:

Z poprzedniego walnego zgromadzenia – odbytego w czerwcu 2018 r. – został sporządzony protokół, a następnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami chcieliśmy zatwierdzić protokół na najbliższym walnym zgromadzeniu. Z uwagi na wejście w życie nowego Statutu PZŁ powstała wątpliwość, czy konieczne jest zatwierdzanie protokołu z walnego zgromadzenia. Jak dziś przedstawia się ta kwestia?

Odpowiedź:

Obecnie obowiązujący Statut Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie konieczności zatwierdzania protokołu z walnego zgromadzenia jest niestety wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony, zgodnie z § 43 ust. 3 statutu, „protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na najbliższym walnym zgromadzeniu”, a z drugiej strony, na mocy § 116 ust. 6 statutu, wyłączono konieczność zatwierdzania wymienionego protokołu.
W takim stanie rzeczy oczywiste jest, że koło łowieckie nie może ponosić żadnych ujemnych skutków zarówno w przypadku zatwierdzenia protokołu z walnego zgromadzenia, jak i w przypadku jego niezatwierdzenia na kolejnym walnym zgromadzeniu. Wspomniane zapisy niewątpliwie należy znowelizować tak, aby normy prawne w jasny i czytelny sposób określały obowiązki koła w zakresie powstawania protokołu z walnego zgromadzenia.
Odnosząc się do zadanego pytania, należy zwrócić uwagę na kwestie zatwierdzania protokołów z posiedzeń walnych zgromadzeń odbytych w czasie obowiązywania poprzedniego Statutu PZŁ. Zgodnie z poprzednim statutem, na podstawie § 60 ust. 2 „z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu”. W mojej ocenie, mając na względzie przytoczony przepis, jak również § 5 ust. 1 uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z 16 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, iż „w sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe”, poprawnym wydaje się zatwierdzenie protokołu z posiedzenia walnego zgromadzenia.
Zauważyć należy, że walne zgromadzenie odbywające się w czasie obowiązywania poprzednich przepisów miało obowiązek zatwierdzenia protokołu z walnego zgromadzenia. Warto zauważyć, że powstanie protokołu należy postrzegać jako pewien proces przewidziany prawem – tj. sporządzenie protokołu, podpisanie protokołu przez właściwe osoby, a następnie jego zatwierdzenie przez właściwy organ koła. Z wymienionych powodów, w mojej ocenie, protokoły z walnych zgromadzeń odbytych przed wejściem w życie obowiązującego obecnie statutu powinny być zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Grzegorz Sobolak, Radca prawny

Inne pytania czytelników

Pominięcie wpisowego

Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym

Bez sankcji

Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy

Podzielony ryczałt

Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych