Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Protokół z walnego

Pytanie:

Z poprzedniego walnego zgromadzenia – odbytego w czerwcu 2018 r. – został sporządzony protokół, a następnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami chcieliśmy zatwierdzić protokół na najbliższym walnym zgromadzeniu. Z uwagi na wejście w życie nowego Statutu PZŁ powstała wątpliwość, czy konieczne jest zatwierdzanie protokołu z walnego zgromadzenia. Jak dziś przedstawia się ta kwestia?

Odpowiedź:

Obecnie obowiązujący Statut Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie konieczności zatwierdzania protokołu z walnego zgromadzenia jest niestety wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony, zgodnie z § 43 ust. 3 statutu, „protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na najbliższym walnym zgromadzeniu”, a z drugiej strony, na mocy § 116 ust. 6 statutu, wyłączono konieczność zatwierdzania wymienionego protokołu.
W takim stanie rzeczy oczywiste jest, że koło łowieckie nie może ponosić żadnych ujemnych skutków zarówno w przypadku zatwierdzenia protokołu z walnego zgromadzenia, jak i w przypadku jego niezatwierdzenia na kolejnym walnym zgromadzeniu. Wspomniane zapisy niewątpliwie należy znowelizować tak, aby normy prawne w jasny i czytelny sposób określały obowiązki koła w zakresie powstawania protokołu z walnego zgromadzenia.
Odnosząc się do zadanego pytania, należy zwrócić uwagę na kwestie zatwierdzania protokołów z posiedzeń walnych zgromadzeń odbytych w czasie obowiązywania poprzedniego Statutu PZŁ. Zgodnie z poprzednim statutem, na podstawie § 60 ust. 2 „z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu”. W mojej ocenie, mając na względzie przytoczony przepis, jak również § 5 ust. 1 uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z 16 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, iż „w sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe”, poprawnym wydaje się zatwierdzenie protokołu z posiedzenia walnego zgromadzenia.
Zauważyć należy, że walne zgromadzenie odbywające się w czasie obowiązywania poprzednich przepisów miało obowiązek zatwierdzenia protokołu z walnego zgromadzenia. Warto zauważyć, że powstanie protokołu należy postrzegać jako pewien proces przewidziany prawem – tj. sporządzenie protokołu, podpisanie protokołu przez właściwe osoby, a następnie jego zatwierdzenie przez właściwy organ koła. Z wymienionych powodów, w mojej ocenie, protokoły z walnych zgromadzeń odbytych przed wejściem w życie obowiązującego obecnie statutu powinny być zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Grzegorz Sobolak, Radca prawny

Inne pytania czytelników

Trening z noktowizorem

Na strzelnicy PZŁ myśliwy używał sztucera z zamontowanym celownikiem noktowizyjnym. Strzelnica leży w województwie lubuskim, poza strefami ASF, gdzie polowanie na dziki z takimi celownikami jest dopuszczone. W gronie kolegów wywiązała się dyskusja, czy myśliwy, poza strefami ASF, może posiadać taką broń.

We własnej sprawie

Na najbliższym walnym zgromadzeniu będziemy głosować uchwałę, która dotyczy bezpośrednio prezesa koła. Powstały wątpliwości, czy prezes może brać udział w takim głosowaniu. Czy członek zarządu

Niepełnoletni na stażu

Czy przy obecnie funkcjonującym prawie łowieckim osoba niepełnoletnia może zostać przyjęta na staż w kole łowieckim?

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.