Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Protokół z walnego

Pytanie:

Z poprzedniego walnego zgromadzenia – odbytego w czerwcu 2018 r. – został sporządzony protokół, a następnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami chcieliśmy zatwierdzić protokół na najbliższym walnym zgromadzeniu. Z uwagi na wejście w życie nowego Statutu PZŁ powstała wątpliwość, czy konieczne jest zatwierdzanie protokołu z walnego zgromadzenia. Jak dziś przedstawia się ta kwestia?

Odpowiedź:

Obecnie obowiązujący Statut Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie konieczności zatwierdzania protokołu z walnego zgromadzenia jest niestety wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony, zgodnie z § 43 ust. 3 statutu, „protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na najbliższym walnym zgromadzeniu”, a z drugiej strony, na mocy § 116 ust. 6 statutu, wyłączono konieczność zatwierdzania wymienionego protokołu.
W takim stanie rzeczy oczywiste jest, że koło łowieckie nie może ponosić żadnych ujemnych skutków zarówno w przypadku zatwierdzenia protokołu z walnego zgromadzenia, jak i w przypadku jego niezatwierdzenia na kolejnym walnym zgromadzeniu. Wspomniane zapisy niewątpliwie należy znowelizować tak, aby normy prawne w jasny i czytelny sposób określały obowiązki koła w zakresie powstawania protokołu z walnego zgromadzenia.
Odnosząc się do zadanego pytania, należy zwrócić uwagę na kwestie zatwierdzania protokołów z posiedzeń walnych zgromadzeń odbytych w czasie obowiązywania poprzedniego Statutu PZŁ. Zgodnie z poprzednim statutem, na podstawie § 60 ust. 2 „z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu”. W mojej ocenie, mając na względzie przytoczony przepis, jak również § 5 ust. 1 uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z 16 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, iż „w sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe”, poprawnym wydaje się zatwierdzenie protokołu z posiedzenia walnego zgromadzenia.
Zauważyć należy, że walne zgromadzenie odbywające się w czasie obowiązywania poprzednich przepisów miało obowiązek zatwierdzenia protokołu z walnego zgromadzenia. Warto zauważyć, że powstanie protokołu należy postrzegać jako pewien proces przewidziany prawem – tj. sporządzenie protokołu, podpisanie protokołu przez właściwe osoby, a następnie jego zatwierdzenie przez właściwy organ koła. Z wymienionych powodów, w mojej ocenie, protokoły z walnych zgromadzeń odbytych przed wejściem w życie obowiązującego obecnie statutu powinny być zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Grzegorz Sobolak, Radca prawny

Inne pytania czytelników

Skarbnik bez broni

Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)?

Czerwona książeczka

Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele

Pominięcie wpisowego

Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym

Kto do lustracji

Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy