Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Przywilej czy obowiązek

fot. Michael Migos

Pytanie:

Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale, która zobowiązywała myśliwych do udziału w co najmniej 50% zaplanowanych polowań zbiorowych na dziki na dany sezon łowiecki. Po zakończeniu sezonu zarząd podjął kolejną uchwałę o tym, że wobec myśliwych, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, zostaną zastosowane sankcje w postaci otrzymania odstrzału na rogacze dopiero po 1 lipca. Czy zarząd koła w zaistniałej sytuacji mógł podjąć takie uchwały?

Odpowiedź:

Sprawy związane z intensyfikacją odstrzału dzików w ramach gospodarki łowieckiej, jak i odstrzału sanitarnego, w obecnych uwarunkowaniach związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF należy traktować jako priorytetowe. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że myśliwi posiadają zarówno prawa, jak i obowiązki. Jednym z takich praw jest właśnie prawo do wykonywania polowania. Nie należy go utożsamiać z obowiązkiem. W opisanej sytuacji być może mamy do czynienia z elementem przekroczenia statutowych uprawnień zarządu koła.

Z przesłanego pytania nie wynika, czy walne zgromadzenie koła w swej uchwale nakreśliło opisany warunkowy system wydawania odstrzałów na rogacze przez zarząd koła. Tymczasem, zgodnie z zapisem § 53 pkt 10 Statutu PZŁ, do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne. Tym samym zarząd koła w ramach swych kompetencji, uwzględniając stan wyższej konieczności, mógł podjąć uchwałę o zobowiązaniu myśliwych do udziału w polowaniach celem realizacji wytycznych Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie depopulacji dzików. Jednakże podjęcie uchwały o warunkowym wydaniu upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego na rogacze w zależności od udziału w polowaniach na dziki mogło nastąpić wyłącznie w sytuacji wcześniejszego podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały określającej taki sposób wydawania upoważnień.

Jednocześnie podkreślić należy, że w związku z rozprzestrzenianiem się ASF na terenie naszego kraju należy podejmować wszelkie działania związane z intensyfikacją odstrzału dzików zarówno w rejonach występowania wirusa, jak również na terenach, gdzie wirus jeszcze nie występuje. Niemniej jednak podejmowane w tym zakresie działania nie mogą wykraczać poza statutowe prawa i obowiązki członka koła.

Inne pytania czytelników

Wyłączenia z obwodu

Według nowej ustawy właściciel gruntu może wyłączyć swoją nieruchomość z obwodu łowieckiego lub ustanowić na niej zakaz wykonywania polowania. W imieniu zarządu naszego koła zwracamy

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim komisja rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania z kontroli działalności zarządu. Czy w takich okolicznościach można poddać pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium? Czy w przypadku podjęcia takiej uchwały jest ona prawomocna?