Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Rewir wyłączony

fot. Shutterstock

Pytanie:

W moim kole łowczy od lat blokuje polowania na terenach leśnych. Koło gospodaruje w obwodzie polnym, a lasy stanowią zaledwie 700 ha. Łowczy tłumaczy zakaz zapewnieniem spokoju zwierzynie. Nadmieniam, że koło nigdy nie podjęło uchwały o zakazie. Czy jednoosobowa decyzja o zamknięciu części obwodu dla myśliwych jest zgodna z prawem? Czy w ogóle ktoś w kole ma prawo blokować polowania na terenie obwodu, zamykając jego część przed myśliwymi?

Odpowiedź:

Każdy członek Zrzeszenia ma statutowe prawo do wykonywania polowania (§ 6 ust. 2 pkt 3). Dodatkowo przepisy Statutu PZŁ jako jedno z praw członka koła wymieniają prawo do polowań indywidualnych i zbiorowych na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień (§ 28 pkt 5 Statutu). Te same przepisy definiują, że prawo to ma być realizowane na zasadach określonych w prawie łowieckim oraz stosownymi uchwałami Zrzeszenia i koła. Kolejnym istotnym elementem jest to, że to walne zgromadzenie jako najwyższa władza w kole łowieckim przez swoje uchwały nakreśla zakres i sposób działania koła. W sytuacji, gdy walne zgromadzenie nie wypowie się precyzyjnie w jakieś kwestii, może być ona uregulowana przez uchwały zarządu koła, z zastrzeżeniem, że nie mogą one wkraczać w kompetencje walnego zgromadzenia, a jednocześnie wykraczać poza zagadnienia zawarte w uchwałach walnego. Należy podkreślić, że jedną z wyłącznych kompetencji zarządu koła jest bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła (§ 47 pkt 1 Statutu). Zatem w opisanym przez czytelnika przypadku brak jest jakichkolwiek podstaw do jednoosobowego wprowadzania zakazu polowania na wybranych obszarach obwodu łowieckiego, niezależnie od ich wielkości i charakteru. Niemniej jednak istnieją przypadki, gdy część obwodu łowieckiego (a nawet cały obwód) może na jakiś czas zostać wyłączona z polowania. Ma to miejsce np. w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt lub zagrożenia jej wystąpienia (chodzi o chorobę podlegającą obowiązkowi zwalczania). W takim przypadku, na mocy art. 45 ust. 1 pkt 3 ppkt b ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia, które traktowane jest jako akt prawa miejscowego, może czasowo zakazać organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych. W przypadku gdy teren występowania choroby zakaźnej wykracza poza obszar jednego powiatu, ograniczenia takie może wprowadzić wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii (art. 46 ust. 3 pkt 3 ppkt b cytowanej ustawy). Zakaz ten może dotyczyć całości lub części obwodu łowieckiego. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w czasie, gdy powszechne było występowanie wścieklizny u lisów wolno żyjących. Obecnie dzieje się tak w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. W takich przypadkach to zarząd koła ma obowiązek dochować wszelkiej staranności, aby nie wykonywać polowania na obszarze (lub obszarach) objętych zakazem. Niekiedy w niektórych kołach wydzielone zostają pewne obszary obwodów wyłączone okresowo lub stale z polowań. Stanowią one tzw. ostoje zwierzyny. Jest to forma dopuszczalna, lecz musi zostać poprzedzona podjęciem stosownej uchwały przez uprawnione organy koła. Reasumując, wskazać należy, że brak jest podstaw statutowych, aby łowczy koła czy jakikolwiek inny członek zarządu jednoosobowo decydował o zakazie wykonywania polowania na określonym przez siebie obszarze.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 3, § 28 pkt 5 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Wykluczenie myśliwego

Chcielibyśmy jako zarząd koła, zgodnie z nowym Statutem PZŁ, wykluczyć myśliwego z naszego koła. Prosimy o odpowiedź na pytania: ile osób z pięcioosobowego zarządu powinno poprzeć uchwałę w sprawie wykluczenia z koła?

Żona na stażu

Proszę o interpretację paragrafu 111 pkt 6 Statutu PZŁ. Zarząd koła ma podjąć uchwałę dotyczącą zaliczenia stażu kandydackiego żonie łowczego. W skład zarządu wchodzi pięć osób, z których dwie głosują przeciw zaliczeniu, a trzy – w tej liczbie jest łowczy, a jednocześnie mąż kandydatki – głosują za zaliczeniem stażu. Jak interpretować taki wynik? Czy łowczy – mąż kandydatki – powinien brać udział w głosowaniu? Jeśli nie, to czy wynik dwa przeciwko dwóm głosom powoduje odrzucenie wniosku o zaliczenie stażu?

Cofnięcie zakazu polowań

Właściciel ponad 30-hektarowej działki we wrześniu tego roku dokonał jej wyłączenia z polowań. Nasze koło zostało o tym powiadomione pismem przesłanym ze starostwa powiatowego. W połowie listopada właściciel wystąpił z wnioskiem do koła o oszacowanie na opisanej działce wyrządzonej przez dziki szkody w kukurydzy. Dołączył kopię pisma przesłanego do starosty o rezygnacji z zakazu polowań na tej działce. Czy koło ma obowiązek dokonać szacowania i wypłacić odszkodowanie?

Trening z noktowizorem

Na strzelnicy PZŁ myśliwy używał sztucera z zamontowanym celownikiem noktowizyjnym. Strzelnica leży w województwie lubuskim, poza strefami ASF, gdzie polowanie na dziki z takimi celownikami jest dopuszczone. W gronie kolegów wywiązała się dyskusja, czy myśliwy, poza strefami ASF, może posiadać taką broń.