Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Rewir wyłączony

fot. Shutterstock

Pytanie:

W moim kole łowczy od lat blokuje polowania na terenach leśnych. Koło gospodaruje w obwodzie polnym, a lasy stanowią zaledwie 700 ha. Łowczy tłumaczy zakaz zapewnieniem spokoju zwierzynie. Nadmieniam, że koło nigdy nie podjęło uchwały o zakazie. Czy jednoosobowa decyzja o zamknięciu części obwodu dla myśliwych jest zgodna z prawem? Czy w ogóle ktoś w kole ma prawo blokować polowania na terenie obwodu, zamykając jego część przed myśliwymi?

Odpowiedź:

Każdy członek Zrzeszenia ma statutowe prawo do wykonywania polowania (§ 6 ust. 2 pkt 3). Dodatkowo przepisy Statutu PZŁ jako jedno z praw członka koła wymieniają prawo do polowań indywidualnych i zbiorowych na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień (§ 28 pkt 5 Statutu). Te same przepisy definiują, że prawo to ma być realizowane na zasadach określonych w prawie łowieckim oraz stosownymi uchwałami Zrzeszenia i koła. Kolejnym istotnym elementem jest to, że to walne zgromadzenie jako najwyższa władza w kole łowieckim przez swoje uchwały nakreśla zakres i sposób działania koła. W sytuacji, gdy walne zgromadzenie nie wypowie się precyzyjnie w jakieś kwestii, może być ona uregulowana przez uchwały zarządu koła, z zastrzeżeniem, że nie mogą one wkraczać w kompetencje walnego zgromadzenia, a jednocześnie wykraczać poza zagadnienia zawarte w uchwałach walnego. Należy podkreślić, że jedną z wyłącznych kompetencji zarządu koła jest bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła (§ 47 pkt 1 Statutu). Zatem w opisanym przez czytelnika przypadku brak jest jakichkolwiek podstaw do jednoosobowego wprowadzania zakazu polowania na wybranych obszarach obwodu łowieckiego, niezależnie od ich wielkości i charakteru. Niemniej jednak istnieją przypadki, gdy część obwodu łowieckiego (a nawet cały obwód) może na jakiś czas zostać wyłączona z polowania. Ma to miejsce np. w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt lub zagrożenia jej wystąpienia (chodzi o chorobę podlegającą obowiązkowi zwalczania). W takim przypadku, na mocy art. 45 ust. 1 pkt 3 ppkt b ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia, które traktowane jest jako akt prawa miejscowego, może czasowo zakazać organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych. W przypadku gdy teren występowania choroby zakaźnej wykracza poza obszar jednego powiatu, ograniczenia takie może wprowadzić wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii (art. 46 ust. 3 pkt 3 ppkt b cytowanej ustawy). Zakaz ten może dotyczyć całości lub części obwodu łowieckiego. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w czasie, gdy powszechne było występowanie wścieklizny u lisów wolno żyjących. Obecnie dzieje się tak w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. W takich przypadkach to zarząd koła ma obowiązek dochować wszelkiej staranności, aby nie wykonywać polowania na obszarze (lub obszarach) objętych zakazem. Niekiedy w niektórych kołach wydzielone zostają pewne obszary obwodów wyłączone okresowo lub stale z polowań. Stanowią one tzw. ostoje zwierzyny. Jest to forma dopuszczalna, lecz musi zostać poprzedzona podjęciem stosownej uchwały przez uprawnione organy koła. Reasumując, wskazać należy, że brak jest podstaw statutowych, aby łowczy koła czy jakikolwiek inny członek zarządu jednoosobowo decydował o zakazie wykonywania polowania na określonym przez siebie obszarze.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 3, § 28 pkt 5 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Nowy stary prezes

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało

ASF a kwestia próbek

Czy myśliwi, których obwody łowieckie znalazły się w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń, mają obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych z odstrzelonych i padłych dzików?

Kto do koła

Podczas walnego zgromadzenia naszego koła głosowano projekt uchwały mówiący o tym, że pierwszeństwo w przyjmowaniu do koła mają osoby, które odbywały u nas staż. Projekt ten został odrzucony, ale czy walne zgromadzenie w ogóle może podjąć taką uchwałę? Co by się stało, gdyby projekt uchwały uzyskał większość głosów?

Wójt na prezesa

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?