Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Składka do PZŁ z budżetu koła

fot. ag gaj (publicdomainpictures.net)

Pytanie:

Czy możliwe jest żądanie od byłych członków zarządu koła zwrotu pieniędzy do kasy koła z tytułu wcześniejszego opłacania z budżetu koła ich składek członkowskich do PZŁ? Nadmienić należy, że brak jest w tym względzie jakiejkolwiek uchwały walnego zgromadzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami Statutu PZŁ zawartymi w § 36 pkt 10 jedną z wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia jest zwalnianie poszczególnych członków koła (w całości lub w części) ze składek i innych opłat na rzecz koła. Jednak przepis ten nie daje jakichkolwiek uprawnień do tego, aby walne zgromadzenie zadecydowało o opłacie składek członkowskich na PZŁ z budżetu koła jakimkolwiek jego członkom. Zatem niezależnie od tego, czy taka uchwała została podjęta przez walne zgromadzenie czy nie, brak podstaw prawnych do opłacania składek członkowskich na rzecz PZŁ z budżetu koła dla któregokolwiek z jego członków.

W opisanej przez czytelnika sytuacji mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem przepisów ustawy Prawo łowieckie, zawartych w art. 35 ust. 2, z którego wyraźnie wynika, że dochód, jak i mienie kół łowieckich nie mogą zostać przeznaczone do podziału między członków koła. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że nawet gdyby walne zgromadzenie podjęło taką uchwałę, to powinna ona zostać uchylona przez właściwy zarząd okręgowy w ramach nadzoru nad kołami łowieckimi jako niezgodna ze statutem.

Obowiązkiem nowego zarządu jest wyegzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych z budżetu koła.

Podstawa prawna: § 36 pkt 10 Statutu PZŁ, art. 35 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Swobodne oddanie głosu

Statut PZŁ przewiduje, że w przypadku tajnego głosowania musimy zapewnić „miejsce do swobodnego oddania głosu”. Czy mamy na walnym zrobić kabiny do głosowania jak podczas wyborów państwowych?

Spór o książkę

W moim kole łowieckim, dzierżawiącym dwa obwody łowieckie (polny i leśny), książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w obwodzie polnym znajduje się na posesji strażnika łowieckiego. Jeśli zaś chodzi o obwód leśny, to prezes i łowczy koła stoją na stanowisku, że książka musi znajdować się na posesji Administracji Lasów Państwowych, czyli de facto u leśniczego, który nie jest członkiem naszego koła. Jest to miejsce, do którego dojazd jest utrudniony, skutkiem czego wpis sprawia wiele kłopotów i jest czasochłonny. Czy taka interpretacja przepisów przez prezesa i łowczego jest poprawna?

Bóbr a plan łowiecki

Do naszego koła łowieckiego wpłynęło pismo z urzędu gminy, na terenie której znajduje się pewna część dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego. W piśmie poinformowano nas, że jeżeli w projekcie rocznego planu łowieckiego na sezon 2021/2022 nie uwzględnimy odstrzału bobra, to wójt gminy wyda postanowienie o odmowie uzgodnienia tego planu. Podpisał się pod tym – na podstawie upoważnienia wójta – pracownik urzędu gminy w randze podinspektora. Jak w takiej sytuacji powinno się zachować koło? Czy rzeczywiście może to stanowić podstawę do odmowy zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny sezon łowiecki?

Dożywotni przewodniczący

Czy prezes koła może z urzędu prowadzić walne zgromadzenie, a sekretarz koła pełnić funkcję sekretarza obrad? W naszym kole jest to powszechna praktyka.