Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Strażnik obwodu

fot. Wacław Matysek

Pytanie:

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego chcielibyśmy zapytać o to, kto i na jakich zasadach może pełnić funkcję strażnika łowieckiego w kole oraz jakie przysługują mu z tego tytułu uprawnienia i obowiązki?

Odpowiedź:

Według ustawy Prawo łowieckie funkcję strażnika w kole łowieckim może pełnić każda osoba, która odbyła stosowne przeszkolenie. Ustawa nie ogranicza możliwości pełnienia tej funkcji również osobom niebędącym członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Potwierdza to fakt, że w przypadku ubiegania się o członkowstwo w Polskim Związku Łowieckim ustawa przewiduje możliwości zwolnienia z odbycia stażu osoby, która pełniła funkcję strażnika łowieckiego w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Dodatkowo osoba taka musi mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, cechować się dobrym stanem zdrowia oraz nie może być karana sądownie. Szkolenie, o którym mowa, organizowane jest przez zarządy okręgowe PZŁ. Program takiego szkolenia został ustalony w drodze porozumienia ministra środowiska oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje w kołach mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych lub powoływani do pełnienia swych funkcji społecznie. Ustanowienie strażnika łowieckiego jest obowiązkiem ustawowym dzierżawców, jak również zarządców obwodów łowieckich, a ich zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Strażnicy posiadają prawo do noszenia i używania myśliwskiej broni palnej w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami znajdującymi się na liście zwierząt łownych. Eliminacja tych drapieżników związana jest z ich liczbą przeznaczoną do odstrzału wynikającą z rocznego planu łowieckiego. Ich broń może być prywatną własnością. Prawodawstwo dopuszcza jej nabywanie także przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. W takich przypadkach używanie broni oraz jej przechowywanie wynika z przepisów ustawy o broni i amunicji. Strażnicy, wykonując swe działania, współpracują z Państwową Strażą Łowiecką i mogą używać środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej wynikającej z technik transportowych, obrony, ataku oraz obezwładnienia, jak również chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

Osoby pełniące funkcję strażnika w kole łowieckim podczas pełnienia swych czynności mają obowiązek noszenia odznaki strażnika oraz na żądanie okazywania legitymacji służbowej.

Inne pytania czytelników

Przywilej czy obowiązek

Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale,

Jak długo na łowach?

Zarząd mojego koła podjął uchwałę, że myśliwy wykonujący polowanie indywidualne nie może przebywać jednorazowo w łowisku dłużej niż 12 godzin. Czy na podstawie statutu zarząd koła ma możliwość podjęcia uchwały określającej maksymalną liczbę godzin, jakie myśliwy może spędzić w łowisku w czasie wykonywania polowania?

VAT dzierżawny

W imieniu zarządu naszego koła prosimy o interpretację prawną w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.