Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Strażnik obwodu

fot. Wacław Matysek

Pytanie:

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego chcielibyśmy zapytać o to, kto i na jakich zasadach może pełnić funkcję strażnika łowieckiego w kole oraz jakie przysługują mu z tego tytułu uprawnienia i obowiązki?

Odpowiedź:

Według ustawy Prawo łowieckie funkcję strażnika w kole łowieckim może pełnić każda osoba, która odbyła stosowne przeszkolenie. Ustawa nie ogranicza możliwości pełnienia tej funkcji również osobom niebędącym członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Potwierdza to fakt, że w przypadku ubiegania się o członkowstwo w Polskim Związku Łowieckim ustawa przewiduje możliwości zwolnienia z odbycia stażu osoby, która pełniła funkcję strażnika łowieckiego w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Dodatkowo osoba taka musi mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, cechować się dobrym stanem zdrowia oraz nie może być karana sądownie. Szkolenie, o którym mowa, organizowane jest przez zarządy okręgowe PZŁ. Program takiego szkolenia został ustalony w drodze porozumienia ministra środowiska oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje w kołach mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych lub powoływani do pełnienia swych funkcji społecznie. Ustanowienie strażnika łowieckiego jest obowiązkiem ustawowym dzierżawców, jak również zarządców obwodów łowieckich, a ich zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Strażnicy posiadają prawo do noszenia i używania myśliwskiej broni palnej w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami znajdującymi się na liście zwierząt łownych. Eliminacja tych drapieżników związana jest z ich liczbą przeznaczoną do odstrzału wynikającą z rocznego planu łowieckiego. Ich broń może być prywatną własnością. Prawodawstwo dopuszcza jej nabywanie także przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. W takich przypadkach używanie broni oraz jej przechowywanie wynika z przepisów ustawy o broni i amunicji. Strażnicy, wykonując swe działania, współpracują z Państwową Strażą Łowiecką i mogą używać środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej wynikającej z technik transportowych, obrony, ataku oraz obezwładnienia, jak również chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

Osoby pełniące funkcję strażnika w kole łowieckim podczas pełnienia swych czynności mają obowiązek noszenia odznaki strażnika oraz na żądanie okazywania legitymacji służbowej.

Inne pytania czytelników

Żona na stażu

Proszę o interpretację paragrafu 111 pkt 6 Statutu PZŁ. Zarząd koła ma podjąć uchwałę dotyczącą zaliczenia stażu kandydackiego żonie łowczego. W skład zarządu wchodzi pięć osób, z których dwie głosują przeciw zaliczeniu, a trzy – w tej liczbie jest łowczy, a jednocześnie mąż kandydatki – głosują za zaliczeniem stażu. Jak interpretować taki wynik? Czy łowczy – mąż kandydatki – powinien brać udział w głosowaniu? Jeśli nie, to czy wynik dwa przeciwko dwóm głosom powoduje odrzucenie wniosku o zaliczenie stażu?

Czyj jest dzik

Koła, w których poluję, podpisały umowy na odstrzał dzików w strefie WAMTA. Zarządy tych kół różnie interpretują przepisy dotyczące odstrzału w strefie WAMTA oraz przysługującego z tego tytułu ryczałtu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Chciałbym także wiedzieć, czyją własnością jest dzik odstrzelony w strefie WAMTA.

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.

VAT dzierżawny

W imieniu zarządu naszego koła prosimy o interpretację prawną w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.