Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Szantaż łowczego

fot. Shutterstock

Pytanie:

W tym roku łowczy okręgowy zażądał preliminarza budżetowego jako załącznika do sprawozdania z walnego zgromadzenia członków naszego koła, pod rygorem unieważnienia walnego zgromadzenia, mimo że w statutowym terminie otrzymał protokół z walnego zgromadzenia wraz z podjętymi uchwałami, wśród których znajdowała się ta mówiącą o przyjęciu przez walne preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2018/2019. Czy łowczy okręgowy miał prawo żądać szczegółowego preliminarza mimo otrzymanych dokumentów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zawartymi w § 61 ust. 2 obowiązkiem koła łowieckiego jest przedstawienie właściwemu zarządowi okręgowemu protokołów z walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami. Jednocześnie Statut PZŁ zakreśla 30-dniowy termin na realizację tego przepisu, licząc od dnia odbycia walnego zgromadzenia. Cytowane przepisy statutu nie wskazują, aby załącznikiem do sprawozdania był preliminarz budżetowy, który na walnym zgromadzeniu jest przedstawiany, dyskutowany oraz głosowany i przyjmowany w formie uchwały. Tym samym w opisanym przypadku łowczy okręgowy nie może żądać innych dokumentów wraz z protokołem walnego niż podjęte uchwały. Dodatkowo nie może swego żądania opierać na swoistym szantażu wobec koła polegającym na ewentualnym unieważnieniu walnego zgromadzenia, gdyż nie ma takiego prawa, jak również statut nie przewiduje możliwości unieważnienia walnego zgromadzenia.

Podnieść jednak należy, że zarząd okręgowy jako organ (a nie łowczy okręgowy) w ramach nadzoru nad kołami łowieckimi – § 133 pkt 8, w powiązaniu z § 173 ust. 1 Statutu PZŁ – może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła, a także od podległych mu organów Zrzeszenia, niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia wymaganych dokumentów. Jednak przepisy te dotyczą spraw z związanych z prowadzeniem konkretnych postępowań nadzorczych (wyjaśniających) przez zarząd okręgowy, a nie standardowej procedury corocznego składania protokołów z walnych zgromadzeń kół i uchwał przez nie podjętych.

Inne pytania czytelników

Dystrybucja tusz zwierzyny

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

Uchylona uchwała

Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od

Skutki niepowiadomienia

Co się stanie, jeżeli zarząd koła, nie stosując się do paragrafu 25 pkt 3 Statutu PZŁ, nie powiadomi w ciągu 30 dni członków koła o podjęciu uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego? Jakie są tego skutki prawne?

W łowisku bez odstrzału

Członkowie kół łowieckich powinni być traktowani w jednakowy sposób. Jednak w moim kole łowieckim członek komisji rewizyjnej, nie mając ważnego odstrzału, był dwukrotnie na polowaniu, czego potwierdzeniem są m.in. wpisy w książce ewidencji na polowaniu indywidualnym (zwierzyny nie pozyskał). Jakie konsekwencje powinien ponieść taki myśliwy i kto może ewentualnie nałożyć sankcje karne? Zarząd twierdzi, że jest bezsilny, gdyż myśliwy pełni funkcję w organie koła.