Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Tajne posiedzenie

fot. Shutterstock

Pytanie:

W naszym kole przewodniczący lub poszczególni członkowie komisji rewizyjnej koła mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu. Jednak od pewnego czasu prezes wprowadził nowe rozwiązania – członek lub członkowie komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć tylko w tzw. części jawnej posiedzenia zarządu, a na czas, kiedy prowadzone są obrady tajne, muszą opuścić posiedzenie. Argumentowane jest to od niedawna obwiązującymi przepisami RODO. Czy takie postępowanie jest słuszne?

Odpowiedź:

Przepisy Statutu PZŁ nie regulują wprost kwestii związanej z uczestniczeniem członków komisji rewizyjnej w posiedzeniach zarządu koła. Jednak należy zwrócić uwagę na statutowe kompetencję organu koła, jakim jest komisja rewizyjna, opisane w § 53. Mianowicie podstawowym zadaniem komisji jest coroczna kontrola działania zarządu w zakresie finansowym, księgowym i gospodarczym, zakończona stosownym wnioskiem do walnego zgromadzenia dotyczącym absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że komisja rewizyjna może dokonywać okresowych ocen statutowej działalności zarządu koła, czyli przepis ten niejako daje uprawnienia do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu koła. W takiej sytuacji członkowie komisji mogą dokonywać oceny poprawności zwołania, prowadzenia oraz przebiegu posiedzenia, podejmowanych uchwał lub przeprowadzanych głosowań. Niezrozumiały jest fakt, że posiedzenie zarządu składa się z części jawnej i tajnej. Tego rodzaju podział nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach statutowych dotyczących organu, jakim jest zarząd koła, a tym samym jest nieuprawniony. Z kolei przywołane przez czytelnika przepisy o ochronie danych osobowych, określane jako RODO, nie odgrywają tutaj większego znaczenia. Wynika to z faktu, że zarząd koła podejmuje uchwały osobowe co najwyżej wobec swych członków lub kandydatów do koła. Ich dane osobowe posiada i na mocy stosownych przepisów jest zobowiązany, aby je chronić. Zatem komisja rewizyjna, dokonując przynajmniej raz w roku kontroli działalności koła (a może dokonywać tego częściej), i tak będzie w posiadaniu wszystkich dokumentów, w tym tych, które zawierają dane osobowe. Z mocy przepisów prawa także jest zobowiązana, aby te dane chronić.
Podstawa prawna: § 53 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Między okręgami

Podczas studiów odbyłem staż w kole łowieckim, mającym obwód nieopodal uczelni, i zdałem egzaminy dla nowo wstępujących. Chciałem wstąpić do PZŁ jako członek niestowarzyszony, jednak nie mam stałego zameldowania w mieście, w którym studiuję. W zarządzie okręgowym usłyszałem, że w celu załatwienia mojej sprawy muszę zgłosić się do ZO PZŁ właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Czy tak jest w rzeczywistości?

Broń na siedzeniu

Jeden z członków naszego koła nie mieszka na terenie dzierżawionego przez nas obwodu, tylko sąsiedniego. Według myśliwych z koła dzierżawiącego sąsiedni obwód łowiecki notorycznie przemieszcza się przez ich łowisko z bronią bez futerału, leżącą na tylnym siedzeniu samochodu. A nie ma upoważnienia do wykonywania polowania w tym obwodzie. Na jakie sankcje karne myśliwy ten jest narażony?

Nowy w kole

W nowym Statucie PZŁ walne zgromadzenie uzyskało prawo sprzeciwu przyjęcia nowych członków do koła. W jakim trybie zarząd koła powinien poinformować członków o ich przyjęciu?

Dystrybucja tusz zwierzyny

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?