Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Tajne posiedzenie

fot. Shutterstock

Pytanie:

W naszym kole przewodniczący lub poszczególni członkowie komisji rewizyjnej koła mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu. Jednak od pewnego czasu prezes wprowadził nowe rozwiązania – członek lub członkowie komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć tylko w tzw. części jawnej posiedzenia zarządu, a na czas, kiedy prowadzone są obrady tajne, muszą opuścić posiedzenie. Argumentowane jest to od niedawna obwiązującymi przepisami RODO. Czy takie postępowanie jest słuszne?

Odpowiedź:

Przepisy Statutu PZŁ nie regulują wprost kwestii związanej z uczestniczeniem członków komisji rewizyjnej w posiedzeniach zarządu koła. Jednak należy zwrócić uwagę na statutowe kompetencję organu koła, jakim jest komisja rewizyjna, opisane w § 53. Mianowicie podstawowym zadaniem komisji jest coroczna kontrola działania zarządu w zakresie finansowym, księgowym i gospodarczym, zakończona stosownym wnioskiem do walnego zgromadzenia dotyczącym absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że komisja rewizyjna może dokonywać okresowych ocen statutowej działalności zarządu koła, czyli przepis ten niejako daje uprawnienia do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu koła. W takiej sytuacji członkowie komisji mogą dokonywać oceny poprawności zwołania, prowadzenia oraz przebiegu posiedzenia, podejmowanych uchwał lub przeprowadzanych głosowań. Niezrozumiały jest fakt, że posiedzenie zarządu składa się z części jawnej i tajnej. Tego rodzaju podział nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach statutowych dotyczących organu, jakim jest zarząd koła, a tym samym jest nieuprawniony. Z kolei przywołane przez czytelnika przepisy o ochronie danych osobowych, określane jako RODO, nie odgrywają tutaj większego znaczenia. Wynika to z faktu, że zarząd koła podejmuje uchwały osobowe co najwyżej wobec swych członków lub kandydatów do koła. Ich dane osobowe posiada i na mocy stosownych przepisów jest zobowiązany, aby je chronić. Zatem komisja rewizyjna, dokonując przynajmniej raz w roku kontroli działalności koła (a może dokonywać tego częściej), i tak będzie w posiadaniu wszystkich dokumentów, w tym tych, które zawierają dane osobowe. Z mocy przepisów prawa także jest zobowiązana, aby te dane chronić.
Podstawa prawna: § 53 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Upadek z ambony

Kto odpowiada za uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez osobę niezwiązaną z łowiectwem, która spadła z ambony lub zwyżki na skutek złego stanu tego urządzenia łowieckiego?

Odstrzał w strefie WAMTA

Według opinii zarządu naszego koła za odstrzał dzików w strefie WAMTA myśliwemu, który dokonał odstrzału, nie przysługuje kwota ryczałtu. Czy jest to postępowanie zgodne z prawem? Dodatkowo, kto ustala obszar tej strefy, w jakim celu i gdzie można znaleźć wytyczne w zakresie przebiegu granicy tej strefy?

Dożywotni przewodniczący

Czy prezes koła może z urzędu prowadzić walne zgromadzenie, a sekretarz koła pełnić funkcję sekretarza obrad? W naszym kole jest to powszechna praktyka.

Protokół z walnego

Z poprzedniego walnego zgromadzenia – odbytego w czerwcu 2018 r. – został sporządzony protokół, a następnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami chcieliśmy zatwierdzić protokół na najbliższym