Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Uchylona uchwała

fot. Shutterstock

Pytanie:

Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od daty walnego, mimo że protokół przekazany został w statutowym czasie do zarządu okręgowego. Podstawą uchylenia był brak w porządku obrad punktów walnego dotyczących tych uchwał. We wspomnianym okresie część uchylonych uchwał została zrealizowana. Dotyczyło to m.in. opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie, np. w zakresie korzystania z kwatery myśliwskiej. Czy po tak długim okresie zarząd okręgowy może uchylić uchwały i czy powinien nastąpić zwrot pobranych opłat myśliwym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Statutu PZŁ zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd koła raz w roku celem rozpatrzenia spraw określonych statutem. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie członków koła na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem jego odbycia. Zawiadomienie to powinno zawierać datę, godzinę oraz miejsce mającego się odbyć walnego zgromadzenia, jak również porządek obrad.

Ustalony przez zarząd porządek obrad zawiera opis spraw, jakimi będzie się zajmowało walne zgromadzenie. Co więcej, walne zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w zakresie objętym porządkiem obrad, który został przesłany członkom koła (§ 59 ust. 1 Statutu PZŁ). Jedynymi przypadkami odbiegającymi od tej reguły są te opisane w ust. 2 cytowanego paragrafu (tylko wtedy istnieje możliwość podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad).

Chodzi o sytuację, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie koła i nikt z nich nie wnosi sprzeciwu odnośnie do trybu jego zwołania i porządku obrad. Drugim przypadkiem jest ten, gdy proponowana uchwała ma dotyczyć bezpośrednio członka koła, a on sam jest obecny na walnym zgromadzeniu i wyrazi na to zgodę.

Odnosząc przedstawione kwestie do skierowanego zapytania, zarząd okręgowy ma prawo uchylić w ramach realizacji nadzoru nad kołami łowieckimi (§ 133 pkt 8 Statutu PZŁ) każdą uchwałę niezgodną z prawem lub statutem. Zatem w przedstawionej sytuacji zarząd okręgowy miał prawo uchylić uchwały, których podjęcie nie wynikało z zagadnień przedstawionych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd okręgowy, dysponując protokołem z walnego zgromadzenia, powinien uchwały naruszające statut uchylić na swym najbliższym posiedzeniu. Uwzględniając jednak fakt, że uchylenie uchwał nastąpiło w trybie nadzoru, a nie w trybie instancyjnym, podjęte na walnym zgromadzeniu uchwały, po okresie wymagalności na złożenie ewentualnego odwołania, uprawomocniły się i zgodnie z zapisami statutu obowiązywały wszystkich członków koła. Tym samym w przedstawionej sytuacji nie zachodzi konieczność zwrotu opłat na rzecz koła ustalonych przez walne zgromadzenie, pobranych do czasu uchylenia opisanych uchwał przez zarząd okręgowy.

Inne pytania czytelników

Czy zaprosić stażystę

Czy w obradach walnego zgromadzenia mogą brać udział stażyści koła oraz myśliwi urlopowani w kole? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?

Walne liczenie

Na ostatnim walnym zgromadzeniu wybrano mnie na prowadzącego obrady. Po zakończeniu pojawiły się głosy o tym, że źle zostały przeprowadzone poszczególne głosowania, w tym głosowanie

Dzik na bażantach

W naszym kole łowieckim miał miejsce incydent, który zdaniem wielu członków był naruszeniem przepisów. Podczas polowania indywidualnego na bażanty wykonywanego przez trzech myśliwych z dwoma