Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Upadek z ambony

fot. K-H Volkmar

Pytanie:

Kto odpowiada za uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez osobę niezwiązaną z łowiectwem, która spadła z ambony lub zwyżki na skutek złego stanu tego urządzenia łowieckiego?

Odpowiedź:

Ambona oraz zwyżka to urządzenia łowieckie służące do pozyskiwania zwierzyny. Korzystanie z nich niezgodnie z przeznaczeniem nie powinno mieć miejsca i w razie nieszczęśliwego wypadku powinno – w zależności od interpretacji sądu – wykluczać odpowiedzialność koła łowieckiego. Ponadto nie są to rzeczy niczyje. Ambony stanowią własność czy to koła łowieckiego, czy też ośrodka hodowli zwierzyny. Wchodzenie na nie przez osoby niezwiązane z łowiectwem byłoby jak przejażdżka cudzym rowerem bez pozwolenia. Jeżeli w trakcie jazdy doszłoby do wypadku, np. upadku i złamania ręki, niezależnie od tego, czy rower był sprawny, czy nie, nie można mieć pretensji i żądać odszkodowania z tego tytułu od właściciela pojazdu. Korzystanie z niego było wszak bezprawne. Oczywiście poszkodowani mają prawno wnosić powództwo do sądu, bo takie jest konstytucyjne prawo każdego obywatela. Aby unikać tego typu sytuacji, najlepiej okresowo dokonać przeglądu urządzeń łowieckich, np. co roku, i naprawić uszkodzenia (uzupełnić szczeble drabiny, dobić poluzowane gwoździe, wymienić zmurszałe lub przegniłe deski). Ambony stare i nie do naprawienia, zagrażające bezpieczeństwu, również myśliwych, powinno się usuwać od razu, a jeśli jest to tymczasowo niemożliwe, trzeba wywiesić informację o wyłączeniu z użytkowania. Każda ambona powinna mieć również tabliczkę – „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Należy zrobić wszystko, by nie dopuścić do wypadku, nieważne ktokolwiek by w nim uczestniczył, i wykluczyć sprawy sądowe.

Podstawa prawna: Rozdz. 1, § 2, pkt 1 Rozporządzenia ministra środowiska z 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz (z późniejszymi zmianami).

Inne pytania czytelników

Z nieważnym odstrzałem

Myśliwy otrzymał upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego wydane przez dzierżawcę obwodu z datą ważności upływającą 31.12.2017 r. W dniach 1 i 2 marca 2018 r. (tj. dwa miesiące po terminie) dokonał odstrzału dwóch dzików, których pozyskanie wpisał do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Zaświadczenie o kolizji

Do zarządu koła zwracają się poszkodowani w wypadkach drogowych z udziałem zwierzyny, do których doszło na terenie naszego obwodu, z prośbami o wydanie zaświadczeń. Czy mamy taki obowiązek? Nadmieniam, że otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wraz kosztorysem remontu samochodu. Jak postępować w takich przypadkach?

Walne liczenie

Na ostatnim walnym zgromadzeniu wybrano mnie na prowadzącego obrady. Po zakończeniu pojawiły się głosy o tym, że źle zostały przeprowadzone poszczególne głosowania, w tym głosowanie

Skutki niepowiadomienia

Co się stanie, jeżeli zarząd koła, nie stosując się do paragrafu 25 pkt 3 Statutu PZŁ, nie powiadomi w ciągu 30 dni członków koła o podjęciu uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego? Jakie są tego skutki prawne?