Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

VAT dzierżawny

fot. Shutterstock

Pytanie:

W imieniu zarządu naszego koła prosimy o interpretację prawną w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie obwody wydzierżawiane są kołom łowieckim. Ta sama ustawa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wskazuje podmioty właściwe do wydzierżawienia obwodu ze względu na jego rodzaj. Starostwo lub nadleśnictwo zawiera z kołem łowieckim umowę cywilnoprawną, jednak sam przedmiot dzierżawy (obwód łowiecki) nie jest własnością wydzierżawiającego.

Sama treść umowy dzierżawy zawiera wiele istotnych informacji, w tym wysokość czynszu za dzierżawę oraz termin jego płatności. Wysokość tego czynszu ustalana jest w oparciu o powierzchnię danego obwodu, jego kategorię oraz wskaźniki równowartości pieniężnej jednego kwintala żyta ogłaszanej corocznie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby podatku rolnego. Wydzierżawiający obowiązany jest także do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami.

Opodatkowanie czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego wynika z przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i wskazuje, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium naszego kraju.
Ustawa jako świadczenie usług definiuje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyłączeniem dostawy towarów w rozumieniu przepisów tejże ustawy. Z kolei art. 693 par. 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania z niej pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się z tego tytułu płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz dzierżawny.
Z cytowanych przepisów wynika, że co do zasady dzierżawa gruntów, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia w przypadku obwodów łowieckich, powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej. Jednak przepisy tejże ustawy oraz wydanych do niej aktów wykonawczych przewidują możliwość obniżenia lub zwolnienia z podatku, Jednym z nich jest dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

W związku z tym, że przepisy cytowanej ustawy nie definiują wprost pojęcia „cele rolnicze”, zatem zgodnie z regułami wykładni, która jest podzielana także przez organy podatkowe, w ocenie zakresu opisanego zwolnienia odwoływać się należy do pojęcia „działalność rolnicza”, uznając je za równoważne i bliskoznaczne, a zarazem zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług.

Mimo szerokiej wykładni pojęcia „działalność rolnicza” ustawa ta wskazuje, że jest to m.in. sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej. Zatem grunty obejmujące umowę dzierżawy obwodu łowieckiego można sklasyfikować jako przeznaczone na cele rolnicze. Mając na względzie fakt, że umowa dzierżawy obwodu łowieckiego obejmuje tereny polne i leśne, przeznaczone do prowadzenia gospodarki łowieckiej, spełnia zatem wymagania ustawowej dzierżawy na cele rolnicze, a tym samym zastosowanie znajdują przepisy w zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług zawarte w par. 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Inne pytania czytelników

Nowy stary prezes

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy

Kto może z bronią

Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych można uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej przed ukończeniem 21. roku życia?

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą