Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

W którym ZO PZŁ?

Pytanie:

Po zdaniu egzaminów nabyłem uprawnienia do wykonywania polowania, jednak z przyczyn osobistych nie wstąpiłem do Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie ze względu na charakter mojej pracy zmieniłem miejsce zamieszkania, jednak zameldowany jestem od urodzenia w tym samym miejscu. Po podjęciu decyzji o wstąpieniu do PZŁ udałem się do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca mojego zamieszkania. Tam usłyszałem, że powinienem złożyć stosowne dokumenty w zarządzie okręgowym właściwym dla miejsca zameldowania. Problem w tym, że przyjeżdżam tam zaledwie 3-4 razy w roku, i to zazwyczaj w dni wolne od pracy, kiedy biuro zarządu jest nieczynne. Co w tej sytuacji zrobić, aby zostać przyjętym do PZŁ?

Odpowiedź:

Mamy tu do czynienia z nieznajomością przepisów przez pracownika zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Wszelkie sprawy związane z uzyskaniem członkostwa reguluje § 5 Statutu PZŁ. W przypadku osób fizycznych wszelkie formalności w tym zakresie załatwiane są w zarządzie okręgowym właściwym dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a nie jej zameldowania. Jedynie cudzoziemcy, którzy po spełnieniu wymagań ustawowych chcą uzyskać członkostwo w Polskim Związku Łowieckim, dokonują wszelkich czynności z tym związanych w zarządzie okręgowym wybranym przez siebie. Warto dodać, że w druku deklaracji członkowskiej do Polskiego Związku Łowieckiego (dla osoby fizycznej), stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu PZŁ, jest mowa wyłącznie o adresie stałego zamieszkania (a nie zameldowania!). Tym samym pracownik zarządu okręgowego wprowadził czytelnika w błąd, gdyż powinien przyjąć stosowne dokumenty w celu uruchomienia procedury związanej z przyjęciem do PZŁ.

Podstawa prawna: § 5 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Pechowy płot

Do naszego koła łowieckiego wpłynął wniosek o oszacowanie szkody w postaci zniszczenia przez dziki przydomowego ogrodzenia. Czy koło łowieckie ma obowiązek wynagradzania takich strat, a

Odstrzał w strefie WAMTA

Według opinii zarządu naszego koła za odstrzał dzików w strefie WAMTA myśliwemu, który dokonał odstrzału, nie przysługuje kwota ryczałtu. Czy jest to postępowanie zgodne z prawem? Dodatkowo, kto ustala obszar tej strefy, w jakim celu i gdzie można znaleźć wytyczne w zakresie przebiegu granicy tej strefy?

Rewir wyłączony

W moim kole łowczy od lat blokuje polowania na terenach leśnych. Koło gospodaruje w obwodzie polnym, a lasy stanowią zaledwie 700 ha. Łowczy tłumaczy zakaz zapewnieniem spokoju zwierzynie. Nadmieniam, że koło nigdy nie podjęło uchwały o zakazie. Czy jednoosobowa decyzja o zamknięciu części obwodu dla myśliwych jest zgodna z prawem? Czy w ogóle ktoś w kole ma prawo blokować polowania na terenie obwodu, zamykając jego część przed myśliwymi?

Nowy stary prezes

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało