Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

W łowisku bez odstrzału

fot. Shutterstock

Pytanie:

Członkowie kół łowieckich powinni być traktowani w jednakowy sposób. Jednak w moim kole łowieckim członek komisji rewizyjnej, nie mając ważnego odstrzału, był dwukrotnie na polowaniu, czego potwierdzeniem są m.in. wpisy w książce ewidencji na polowaniu indywidualnym (zwierzyny nie pozyskał). Jakie konsekwencje powinien ponieść taki myśliwy i kto może ewentualnie nałożyć sankcje karne? Zarząd twierdzi, że jest bezsilny, gdyż myśliwy pełni funkcję w organie koła.

Odpowiedź:

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym wynikającym z przepisów ustawy Prawo łowieckie, myśliwy wykonujący polowanie indywidualne powinien posiadać ze sobą legitymację PZŁ, pozwolenie na broń myśliwską oraz pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w którym wykonywane jest polowanie. W opisanym przez Czytelnika przypadku, przy założeniu, że spełnione zostały dwa pierwsze warunki, mamy do czynienia z brakiem zgody dzierżawcy obwodu na wykonywanie polowania. Upoważnienie, które utraciło ważność, nie ma znaczenia. Zatem, zgodnie z obowiązującym przepisami, myśliwy taki nie był uprawniony do wykonywania polowania, co pociąga za sobą ustawowe sankcje wynikające z przepisów zawartych w art. 51 pkt 6 ustawy Prawo łowieckie. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny. W tym konkretnym przypadku nie doszło do odstrzału zwierzyny. Trudno więc przypisać temu czynowi sankcję karną wynikającą z art. 53 pkt 6 ustawy, który mówi, że jeżeli osoba nieuprawniona do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Jednocześnie w opisanej sytuacji, oprócz paragrafów o wykroczeniach, mamy do czynienia z przewinieniem podlegającym odpowiedzialności dyscyplinarnej, przez naruszenie przepisów ustawowych, co zostało opisane w art. 35b ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy. Postępowanie takie prowadzą rzecznicy dyscyplinarni oraz sądy łowieckie i może się ono toczyć niezależnie od postępowania karnego. Zatem o zaistniałej sytuacji powinien zostać powiadomiony okręgowy rzecznik dyscyplinarny.
Tłumaczenie zarządu o braku możliwości ukarania myśliwego pełniącego funkcję w organie koła, jakim jest komisja rewizyjna, jest nie do przyjęcia. W przypadku gdy myśliwy naruszy przepisy członkowskie wynikające ze statutu lub innych aktów normatywnych Zrzeszenia lub koła, powinien zostać poddany postępowaniu porządkowemu. Wówczas w przypadku członków koła sankcje, o których mowa w § 104 ust. 2 Statutu PZŁ wymierzane są przez zarząd koła, a w stosunku do członków organów koła przez zarząd okręgowy. Jednak w opisanym przypadku przepisy te nie znajdują zastosowania.

Podstawa prawna: przepisy zawarte w art. 35b ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 pkt 6 ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?

Nowe szafy na broń

Na zebraniu naszego koła, zorganizowanym przy okazji rozpoczęcia sezonu łowieckiego na kaczki, łowczy koła mówił o konieczności wymiany dotychczas posiadanych szaf do przechowywania broni. Proszę o interpretację przepisów w tym zakresie.

Czerwona książeczka

Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele