Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

W łowisku bez odstrzału

fot. Shutterstock

Pytanie:

Członkowie kół łowieckich powinni być traktowani w jednakowy sposób. Jednak w moim kole łowieckim członek komisji rewizyjnej, nie mając ważnego odstrzału, był dwukrotnie na polowaniu, czego potwierdzeniem są m.in. wpisy w książce ewidencji na polowaniu indywidualnym (zwierzyny nie pozyskał). Jakie konsekwencje powinien ponieść taki myśliwy i kto może ewentualnie nałożyć sankcje karne? Zarząd twierdzi, że jest bezsilny, gdyż myśliwy pełni funkcję w organie koła.

Odpowiedź:

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym wynikającym z przepisów ustawy Prawo łowieckie, myśliwy wykonujący polowanie indywidualne powinien posiadać ze sobą legitymację PZŁ, pozwolenie na broń myśliwską oraz pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w którym wykonywane jest polowanie. W opisanym przez Czytelnika przypadku, przy założeniu, że spełnione zostały dwa pierwsze warunki, mamy do czynienia z brakiem zgody dzierżawcy obwodu na wykonywanie polowania. Upoważnienie, które utraciło ważność, nie ma znaczenia. Zatem, zgodnie z obowiązującym przepisami, myśliwy taki nie był uprawniony do wykonywania polowania, co pociąga za sobą ustawowe sankcje wynikające z przepisów zawartych w art. 51 pkt 6 ustawy Prawo łowieckie. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny. W tym konkretnym przypadku nie doszło do odstrzału zwierzyny. Trudno więc przypisać temu czynowi sankcję karną wynikającą z art. 53 pkt 6 ustawy, który mówi, że jeżeli osoba nieuprawniona do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Jednocześnie w opisanej sytuacji, oprócz paragrafów o wykroczeniach, mamy do czynienia z przewinieniem podlegającym odpowiedzialności dyscyplinarnej, przez naruszenie przepisów ustawowych, co zostało opisane w art. 35b ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy. Postępowanie takie prowadzą rzecznicy dyscyplinarni oraz sądy łowieckie i może się ono toczyć niezależnie od postępowania karnego. Zatem o zaistniałej sytuacji powinien zostać powiadomiony okręgowy rzecznik dyscyplinarny.
Tłumaczenie zarządu o braku możliwości ukarania myśliwego pełniącego funkcję w organie koła, jakim jest komisja rewizyjna, jest nie do przyjęcia. W przypadku gdy myśliwy naruszy przepisy członkowskie wynikające ze statutu lub innych aktów normatywnych Zrzeszenia lub koła, powinien zostać poddany postępowaniu porządkowemu. Wówczas w przypadku członków koła sankcje, o których mowa w § 104 ust. 2 Statutu PZŁ wymierzane są przez zarząd koła, a w stosunku do członków organów koła przez zarząd okręgowy. Jednak w opisanym przypadku przepisy te nie znajdują zastosowania.

Podstawa prawna: przepisy zawarte w art. 35b ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 pkt 6 ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Kandydat do zarządu

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu koła powstała wątpliwość, czy członek koła – myśliwy niemacierzysty – może zostać wybrany do zarządu koła.

Tajne posiedzenie

W naszym kole przewodniczący lub poszczególni członkowie komisji rewizyjnej koła mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu. Jednak od pewnego czasu prezes wprowadził nowe rozwiązania – członek lub członkowie komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć tylko w tzw. części jawnej posiedzenia zarządu, a na czas, kiedy prowadzone są obrady tajne, muszą opuścić posiedzenie. Argumentowane jest to od niedawna obwiązującymi przepisami RODO. Czy takie postępowanie jest słuszne?

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego

ASF a kwestia próbek

Czy myśliwi, których obwody łowieckie znalazły się w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń, mają obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych z odstrzelonych i padłych dzików?