Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

W zarządzie bez broni

fot. Fotochannels

Pytanie:

Czy myśliwy, który stracił pozwolenie na broń, może pełnić funkcję członka zarządu?

Odpowiedź:

Na wstępie należy przypomnieć kryteria, które stawia przed kandydatami na myśliwych ustawa Prawo łowieckie. Art. 32 ust. 5 stanowi, że osoba fizyczna może zostać członkiem PZŁ, jeżeli:

1) jest pełnoletnia;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
4) nabyła uprawnienia do wykonywania polowania;
5) złożyła deklarację i uiściła wpisowe.

Z kolei Statut PZŁ w § 13 ust. 2 wskazuje przypadki, w których następuje utrata członkostwa w Zrzeszeniu. I tak ma to miejsce w sytuacji:

1) rezygnacji z członkostwa w Zrzeszeniu;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w ustawie;
3) śmierci;
4) zalegania ze składkami członkowskimi ponad 3 miesiące, przy czym skreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu (za potwierdzeniem odbioru) do wpłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

Porównanie obu przepisów wskazuje, że prawomocne skazanie za przestępstwa wymienione w art. 52 i 53 ustawy Prawo łowieckie z jednej strony zamykają drogę chętnym do wstąpienia w szeregi PZŁ, a z drugiej powodują skreślenie myśliwego z listy członków Zrzeszenia.

Z kolei ustawa o broni i amunicji w art. 15 ust. 1 określa przypadki będące przesłanką do niewydania pozwolenia na broń, a w art. 18 – cofnięcia pozwolenia na broń. Chodzi m.in. o przypadki osób stanowiących zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
– przeciwko życiu i zdrowiu,
– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Ponadto broń można utracić nie tylko popełniając przestępstwo, ale również uchybiając obowiązkowi zgłoszenia zmiany miejsca stałego pobytu.

Ustawa o broni i amunicji traktuje przestępstwa umyślne jako przesłankę do niewydania lub odebrania pozwolenia na broń szerzej niż czyni to Prawo łowieckie. Prowadzi to do konstatacji, że można być myśliwym nie mając pozwolenia na broń, np. na wskutek jego cofnięcia. Przykładowo kłusując stracimy pozwolenie na broń i członkostwo w Zrzeszeniu, ale przemieszczając się z rozładowaną bronią, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, jedynie stracimy pozwolenie. A czy można pełnić funkcję w kole, nie mając pozwolenia na broń, czyli de facto będąc myśliwym nieaktywnym? Otóż art. 33c ustawy Prawo łowieckie stanowi, że w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym. O ile zatem utrata pozwolenia na broń nie nastąpiła na skutek przestępstwa, a jedynie niedbalstwa czy zaniechania myśliwego, może on pełnić funkcję w kole łowieckim.

Podstawa prawna: art. 33c ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

„Okazyjny” zakup

Zarząd mojego koła na jednym ze swych posiedzeń podjął uchwałę o zakupie gruntu o powierzchni 0,25 ha z przeznaczeniem na poletko łowieckie. Wydatkował na ten cel kwotę 4,5 tys. złotych, która nie była uwzględniona w preliminarzu budżetowym na dany rok. Prezes tłumaczy, że była to „okazja” i zabrakło czasu na zwołanie walnego zgromadzenia w tej kwestii. Jak należy ocenić takie postępowanie zarządu i czy jest możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec członków zarządu koła?

Patowa sytuacja

Zarząd koła liczy czterech członków: prezes sprawujący dodatkowo funkcję sekretarza, łowczy, skarbnik i podłowczy. Czy możliwe jest podjęcie uchwały, jeżeli głosy rozkładają się 2:2, tzn. czy głos prezesa jest przeważający? Co w przypadku, jeżeli głos prezesa nie jest przeważający: czy to oznacza paraliż zarządu w podejmowaniu każdej uchwały stosunkiem głosów 2:2?

Walne liczenie

Na ostatnim walnym zgromadzeniu wybrano mnie na prowadzącego obrady. Po zakończeniu pojawiły się głosy o tym, że źle zostały przeprowadzone poszczególne głosowania, w tym głosowanie

Zagraniczny łowca

Jako skarbnik mam pytanie dotyczące możliwych kroków wobec myśliwego uchylającego się od płacenia składek członkowskich do koła oraz udostępnienia adresu do korespondencji. Uchwała walnego zgromadzenia