Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Walne liczenie

fot. Shutterstock

Pytanie:

Na ostatnim walnym zgromadzeniu wybrano mnie na prowadzącego obrady. Po zakończeniu pojawiły się głosy o tym, że źle zostały przeprowadzone poszczególne głosowania, w tym głosowanie na wybór uzupełniający członka zarządu. Krytyka dotyczyła sposobu policzenia głosów w różnych typach głosowania i uzyskania poparcia uchwały poprzez zwykłą, kwalifikowaną i bezwzględną większość głosów. Wszystkie podjęte uchwały, w tym wybór skarbnika, podjęte były zwykłą większością głosów. Proszę więc o wyjaśnienie, w jakich okolicznościach stosuje się poszczególne warianty większości głosów na walnym zgromadzeniu koła oraz czy zasady zastosowane na naszym walnym były prawidłowe?

Odpowiedź:

Generalną zasadą prowadzenia głosowań na walnym zgromadzeniu członków koła jest fakt wynikający z zapisów par. 168 ust. 1 Statutu PZŁ. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że jeżeli statut wprost nie wprowadza innych form obliczania wyników konkretnego głosowania, to wszelkie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Oznacza to, że dana uchwała zostaje podjęta, jeżeli w wyniku głosowania więcej osób za niż przeciw opowie się za jej przyjęciem.

W tym sposobie głosowania głosy wstrzymujące się nie wpływają w żaden sposób na wynik głosowania. Wyjątkami od tej zasady są przepisy wynikające z par. 168 ust. 3–5 Statutu PZŁ. W przypadku walnego zgromadzenia pierwszym z nich są uchwały dotyczące rozwiązania koła oraz wykluczenia członka z koła. Uchwały te wymagają tzw. większości kwalifikowanej, co oznacza, że do ich podjęcia konieczne jest uzyskanie określonego ułamka głosów. W opisanych przypadkach ułamek ten stanowi 2/3.

Zupełnie odmiennym rodzajem podejmowania uchwał jest bezwzględna większość głosów. Ten typ głosowania wymaga, aby za głosowanym wnioskiem oddano więcej głosów za niż stanowi suma głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Zatem, aby wniosek został przyjęty, suma głosów za musi być większa niż 50 proc. wszystkich oddanych głosów. W przypadku walnego zgromadzenia członków koła ten rodzaj głosowania powinien być stosowany wyłącznie w przypadku odwołania członków organów koła, czyli członków zarządu i komisji rewizyjnej koła.

Należy również pamiętać o tym, że statut stanowi wprost, że uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu, w tym przypadku walnego zgromadzenia. Reasumując, należy stwierdzić, że w opisanej przez czytelnika sytuacji nie nastąpiło naruszenie statutowych zasad podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie.

Inne pytania czytelników

Kto dokonuje wpisu?

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien

Bez sankcji

Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o

Pechowy płot

Do naszego koła łowieckiego wpłynął wniosek o oszacowanie szkody w postaci zniszczenia przez dziki przydomowego ogrodzenia. Czy koło łowieckie ma obowiązek wynagradzania takich strat, a

Kwestia pierwszeństwa

Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?