Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Wójt na prezesa

Pytanie:

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Odpowiedź:

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie, obowiązującej od 1 kwietnia 2018 roku, w art. 33c jasno określiły wymagania wobec osób wchodzących w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, jak również wskazały, kto nie może pełnić tych funkcji. Pracownik gminy sprawujący funkcję wójta może być członkiem zarządu koła i pełnić w nim każdą funkcję, w tym również prezesa koła. Wynika to z faktu, że zakaz pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego dotyczy jedynie osób zatrudnionych w organach administracji publicznej na stanowiskach związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Z kolei zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje Minister Środowiska. Tym samym, mając na względzie zapisy art. 35 ust. 4 ustawy, zakaz ten praktycznie dotyczy wyłącznie urzędników sprawujących w imieniu Ministra Środowiska nadzór nad działalnością Zrzeszenia i upoważnionych przez ministra do kontroli w zakresie zadań nałożonych na PZŁ wynikających z art. 34 ustawy Prawo łowieckie. Zatem pracownik organu samorządu terytorialnego, jakim jest urząd gminy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, nie sprawuje nadzoru nad działalnością PZŁ, więc może pełnić funkcje w organach Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym i w organach koła łowieckiego.

Inne pytania czytelników

Dymisja łowczego

Po tym, jak łowczy zrezygnował, zarząd koła podjął uchwałę o powierzeniu tej funkcji innej osobie, niewchodzącej dotychczas w skład zarządu. Jednocześnie zarząd koła (w składzie

Żona na stażu

Proszę o interpretację paragrafu 111 pkt 6 Statutu PZŁ. Zarząd koła ma podjąć uchwałę dotyczącą zaliczenia stażu kandydackiego żonie łowczego. W skład zarządu wchodzi pięć osób, z których dwie głosują przeciw zaliczeniu, a trzy – w tej liczbie jest łowczy, a jednocześnie mąż kandydatki – głosują za zaliczeniem stażu. Jak interpretować taki wynik? Czy łowczy – mąż kandydatki – powinien brać udział w głosowaniu? Jeśli nie, to czy wynik dwa przeciwko dwóm głosom powoduje odrzucenie wniosku o zaliczenie stażu?

Kandydat na korytarzu

Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego

Książka poza łowiskiem

W naszym kole książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym jest wyłożona w prywatnej firmie łowczego, która jest zamkniętym obiektem w postaci zakładu produkcyjnego. Na