Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Wójt na prezesa

Pytanie:

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Odpowiedź:

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie, obowiązującej od 1 kwietnia 2018 roku, w art. 33c jasno określiły wymagania wobec osób wchodzących w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, jak również wskazały, kto nie może pełnić tych funkcji. Pracownik gminy sprawujący funkcję wójta może być członkiem zarządu koła i pełnić w nim każdą funkcję, w tym również prezesa koła. Wynika to z faktu, że zakaz pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego dotyczy jedynie osób zatrudnionych w organach administracji publicznej na stanowiskach związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Z kolei zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje Minister Środowiska. Tym samym, mając na względzie zapisy art. 35 ust. 4 ustawy, zakaz ten praktycznie dotyczy wyłącznie urzędników sprawujących w imieniu Ministra Środowiska nadzór nad działalnością Zrzeszenia i upoważnionych przez ministra do kontroli w zakresie zadań nałożonych na PZŁ wynikających z art. 34 ustawy Prawo łowieckie. Zatem pracownik organu samorządu terytorialnego, jakim jest urząd gminy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, nie sprawuje nadzoru nad działalnością PZŁ, więc może pełnić funkcje w organach Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym i w organach koła łowieckiego.

Inne pytania czytelników

Pechowy płot

Do naszego koła łowieckiego wpłynął wniosek o oszacowanie szkody w postaci zniszczenia przez dziki przydomowego ogrodzenia. Czy koło łowieckie ma obowiązek wynagradzania takich strat, a

VAT dzierżawny

W imieniu zarządu naszego koła prosimy o interpretację prawną w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Kto dokonuje wpisu?

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien

Strażnik obwodu

Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego