Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Wpisowe na raty

Pytanie:

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?

Odpowiedź:

Statut Polskiego Związku Łowieckiego definiuje wprost, że wpisowe do koła jest opłatą pieniężną wnoszoną z góry za wywołanie określonej czynności prawnej, jaką jest podjęcie uchwały o przyjęciu do koła. Statut nie zabrania rozłożenia na raty opłaty wpisowego. Jednak niezależnie od liczby rat i terminu ich opłacenia nadrzędne znaczenie ma fakt, że musi być ono uiszczone w całości przed podjęciem przez zarząd koła uchwały o przyjęciu do koła. Odnosząc się do drugiego wątku skierowanego pytania, stwierdzić należy, że tego rodzaju rozwiązanie nie może znaleźć zastosowania. Wpisowe powinno zostać uiszczone w pieniądzu i statut nie przewiduje zamiany tej formy na inną. Za tym, że wpisowe nie może być zamienione na prace gospodarcze, przemawia również fakt, że w przypadku odmowy przyjęcia do koła wpisowe podlega zwrotowi zainteresowanemu. W sytuacji gdyby zostało ono zamienione na konkretne prace gospodarcze, nie sposób byłoby dokonać jego zwrotu.

Inne pytania czytelników

Głosowanie tajne

Czy podczas obrad walnego zgromadzenia, bezpośrednio przed głosowaniem nad uchwałą o zakupie nieruchomości, można zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego? A jeśli nie, to kiedy należy zgłosić taki wniosek?

Wójt na prezesa

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?

W ilu zarządach?

Czy w świetle nowego Statutu PZŁ osoba będąca członkiem dwóch kół łowieckich może zostać wybrana jednocześnie do zarządu jednego i drugiego koła? Czy może sprawować w tym samym czasie funkcje w jednym i drugim kole?