Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Zagraniczny łowca

fot. Kristofer Hansson

Pytanie:

Jako skarbnik mam pytanie dotyczące możliwych kroków wobec myśliwego uchylającego się od płacenia składek członkowskich do koła oraz udostępnienia adresu do korespondencji. Uchwała walnego zgromadzenia naszego koła nakłada obowiązek zapłacenia składki członkowskiej do końca lipca. Jednak jeden z naszych myśliwych, ze względu na przebywanie poza granicami kraju, nie podaje aktualnego adresu do doręczenia korespondencji związanej z całokształtem działalności koła, a korespondencja przesyłana na posiadany przez koło adres wraca jako nieodebrana.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 41 pkt 5 Statutu PZŁ obowiązkiem członka koła jest terminowe uiszczanie składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Jednocześnie jedną z przyczyn utraty członkostwa w kole łowieckim jest skreślenie z listy członków przez zarząd koła z tytułu zaległości (§ 43 ust. 2 Statutu PZŁ).

Uwarunkowane jest to jednak uprzednim wezwaniem zainteresowanego do zapłaty zaległych składek lub opłat. W opisanym przez czytelnika przypadku koło nie posiada aktualnego adresu do doręczeń korespondencji. Jednym z możliwych rozwiązań jest zwrócenie się do zarządu okręgowego o podanie aktualnego adresu wymienionego myśliwego –statutowym obowiązkiem członka zrzeszenia jest powiadomienie właściwego zarządu okręgowego o zmianach miejsca stałego zamieszkania w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany (§ 12 pkt 5 Statutu PZŁ).

Po otrzymaniu informacji z zarządu okręgowego należy na podany adres przesłać listem poleconym wszelkie opisane dokumenty dotyczące uchwał walnego zgromadzenia i informacje o zaległościach w opłacie składki i w innych opłatach na rzecz koła, jeżeli takowe występują. Jednocześnie należy przesłać wezwanie do zapłaty zaległych składek lub innych opłat, pod rygorem skreślenia z listy członków koła.

Jeżeli korespondencja nie zostanie podjęta przez zainteresowanego, wówczas, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 44 k.p.a., przesyłkę taką uważa się za skutecznie doręczoną po dwukrotnym bezskutecznym awizowaniu. Mimo że takie postępowanie określane jest dość często jako „fikcja prawna doręczenia korespondencji”, wprowadza ono możliwość dokonania pewnych procedur administracyjnych czy sądowych, które w innych okolicznościach nie byłyby możliwe do przeprowadzenia.

W opisanej sytuacji kolejnym krokiem powinno być zaproszenie zainteresowanego na posiedzenie zarządu, na którym podejmowana będzie decyzja o ewentualnym skreśleniu z listy członków koła, w sytuacji gdy zobowiązania te nie zostaną uregulowane. Wynika to z § 40 pkt 4 Statutu PZŁ, którego spełnienie warunkuje możliwość podjęcia przez zarząd uchwały o skreśleniu. Procedura powiadomienia powinna przebiegać we wcześniej opisany sposób.

Po dopełnieniu tych formalności – niezależnie od faktu czy zainteresowany skorzysta z prawa do składania wyjaśnień, czy też nie – możliwe jest podjęcie uchwały o skreśleniu takiej osoby z listy członków koła. Należy o tym powiadomić zainteresowanego oraz zarząd okręgowy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały o skreśleniu (§ 47 Statutu PZŁ).

Istotny w tym względzie jest fakt, że osoba, która utraciła członkostwo w kole, jest zobowiązana do uregulowania wszelkich zaległości finansowych na rzecz koła w ciągu 30 dni od dnia utraty członkostwa (§ 46 Statutu PZŁ).

Inne pytania czytelników

Uchwały „na nowo”

Przed walnym zgromadzeniem zaplanowanym na czerwiec powstały u nas w kole następujące wątpliwości: czy nowy Statut PZŁ powoduje, że wszystkie uchwały mamy podejmować na nowo

Jednostka zbożowa

W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą

Odwołanie do walnego

Zarząd koła nałożył na jednego z myśliwych sankcję w postaci zawieszenia na dziewięć miesięcy w prawach do wykonywania polowania. Kolega ten złożył odwołanie do walnego zgromadzenia. Podczas rozpatrywania odwołania prowadzący zebranie poddał pod głosowanie kwestię utrzymania kary zawieszenia. Za wnioskiem opowiedziało się 12 kolegów, przeciw wnioskowi było również 12, a dwóch wstrzymało się od głosu. Prowadzący zebranie zarządził powtórne głosownie. W jego wyniku za złożonym wnioskiem zagłosowało 15 członków koła, przeciw było dziewięciu, a dwóch ponownie wstrzymało się od głosu. Prowadzący ogłosił, że walne zgromadzenie utrzymało uchwałę o nałożeniu kary przez zarząd. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

Jak zawiadomić o walnym

Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni