Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: [email protected].

Zagraniczny łowca

fot. Kristofer Hansson

Pytanie:

Jako skarbnik mam pytanie dotyczące możliwych kroków wobec myśliwego uchylającego się od płacenia składek członkowskich do koła oraz udostępnienia adresu do korespondencji. Uchwała walnego zgromadzenia naszego koła nakłada obowiązek zapłacenia składki członkowskiej do końca lipca. Jednak jeden z naszych myśliwych, ze względu na przebywanie poza granicami kraju, nie podaje aktualnego adresu do doręczenia korespondencji związanej z całokształtem działalności koła, a korespondencja przesyłana na posiadany przez koło adres wraca jako nieodebrana.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 41 pkt 5 Statutu PZŁ obowiązkiem członka koła jest terminowe uiszczanie składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Jednocześnie jedną z przyczyn utraty członkostwa w kole łowieckim jest skreślenie z listy członków przez zarząd koła z tytułu zaległości (§ 43 ust. 2 Statutu PZŁ).

Uwarunkowane jest to jednak uprzednim wezwaniem zainteresowanego do zapłaty zaległych składek lub opłat. W opisanym przez czytelnika przypadku koło nie posiada aktualnego adresu do doręczeń korespondencji. Jednym z możliwych rozwiązań jest zwrócenie się do zarządu okręgowego o podanie aktualnego adresu wymienionego myśliwego –statutowym obowiązkiem członka zrzeszenia jest powiadomienie właściwego zarządu okręgowego o zmianach miejsca stałego zamieszkania w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany (§ 12 pkt 5 Statutu PZŁ).

Po otrzymaniu informacji z zarządu okręgowego należy na podany adres przesłać listem poleconym wszelkie opisane dokumenty dotyczące uchwał walnego zgromadzenia i informacje o zaległościach w opłacie składki i w innych opłatach na rzecz koła, jeżeli takowe występują. Jednocześnie należy przesłać wezwanie do zapłaty zaległych składek lub innych opłat, pod rygorem skreślenia z listy członków koła.

Jeżeli korespondencja nie zostanie podjęta przez zainteresowanego, wówczas, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 44 k.p.a., przesyłkę taką uważa się za skutecznie doręczoną po dwukrotnym bezskutecznym awizowaniu. Mimo że takie postępowanie określane jest dość często jako „fikcja prawna doręczenia korespondencji”, wprowadza ono możliwość dokonania pewnych procedur administracyjnych czy sądowych, które w innych okolicznościach nie byłyby możliwe do przeprowadzenia.

W opisanej sytuacji kolejnym krokiem powinno być zaproszenie zainteresowanego na posiedzenie zarządu, na którym podejmowana będzie decyzja o ewentualnym skreśleniu z listy członków koła, w sytuacji gdy zobowiązania te nie zostaną uregulowane. Wynika to z § 40 pkt 4 Statutu PZŁ, którego spełnienie warunkuje możliwość podjęcia przez zarząd uchwały o skreśleniu. Procedura powiadomienia powinna przebiegać we wcześniej opisany sposób.

Po dopełnieniu tych formalności – niezależnie od faktu czy zainteresowany skorzysta z prawa do składania wyjaśnień, czy też nie – możliwe jest podjęcie uchwały o skreśleniu takiej osoby z listy członków koła. Należy o tym powiadomić zainteresowanego oraz zarząd okręgowy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały o skreśleniu (§ 47 Statutu PZŁ).

Istotny w tym względzie jest fakt, że osoba, która utraciła członkostwo w kole, jest zobowiązana do uregulowania wszelkich zaległości finansowych na rzecz koła w ciągu 30 dni od dnia utraty członkostwa (§ 46 Statutu PZŁ).

Inne pytania czytelników

Uchylona uchwała

Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od

Niepełnoletni na stażu

Czy przy obecnie funkcjonującym prawie łowieckim osoba niepełnoletnia może zostać przyjęta na staż w kole łowieckim?

Dzik na bażantach

W naszym kole łowieckim miał miejsce incydent, który zdaniem wielu członków był naruszeniem przepisów. Podczas polowania indywidualnego na bażanty wykonywanego przez trzech myśliwych z dwoma

Kto dokonuje wpisu?

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien