Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Zarząd a składki

fot. Shutterstock

Pytanie:

Czy zgodnie z przepisami Statutu PZŁ (§ 124 ust. 2 i 3) zarząd koła ma prawo samodzielnie wprowadzić dla członków koła składki miesięczne (w tym składki ulgowe)? Czy też może to uchwalić tylko walne zgromadzenie koła?

Odpowiedź:

Zacznijmy od tego, że wzmiankowane przez czytelnika przepisy statutu odnoszą się do składki na rzecz Zrzeszenia i nie mają nic wspólnego ze składkami członkowskimi w kole łowieckim. Ustalanie wysokości składki członkowskiej do koła łowieckiego oraz sposobu i terminu jej uiszczenia jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia (§ 36 pkt 9 Statutu PZŁ). Należy podnieść, że zarząd koła jest organem uprawnionym do egzekwowania opłaty składek członkowskich na rzecz koła, a w przypadku jakichkolwiek niedociągnięć w tym zakresie do wyciągania konsekwencji, łącznie ze skreśleniem z listy członków koła.
Przytoczony przez czytelnika przepis dotyczy m.in. składki ulgowej na rzecz Zrzeszenia. W kole łowieckim również może obowiązywać składka ulgowa, lecz – analogicznie jak w przypadku składki normalnej – powody jej przyznania, wysokość oraz warunki uiszczania powinny zostać szczegółowo określone uchwałą walnego zgromadzenia (§ 36 pkt 10 oraz § 56 ust. 4 statutu). Należy mieć jednak na względzie, że mogą zdarzyć się przypadki, gdy to zarząd koła będzie decydował, od kiedy danemu myśliwemu przysługiwać będzie składka ulgowa do koła. Przykładowo, gdy warunkiem uzyskania praw do opłaty ulgowej składki do koła będzie wiek myśliwego, a walne zgromadzenie uchwaliło, że składka płatna jest np. w cyklach miesięcznych, zarząd koła ma prawo, a nawet obowiązek, podjąć decyzję, że od danego miesiąca dla konkretnego członka koła naliczana będzie składka ulgowa (chodzi o moment, gdy uzyska on stosowne prawa). Jednak jest to tylko decyzja wykonawcza na podstawie stosownej uchwały walnego zgromadzenia (§ 47 pkt 4 Statutu PZŁ).
Podstawa prawna: § 36 pkt 9 i pkt 10 oraz § 56 ust. 4 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Kto ma prawo głosować

Zarząd okręgowy PZŁ uchylił decyzję zarządu koła o przyjęciu w poczet członków kilku myśliwych. Decyzja ta została dostarczona zainteresowanym przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia wyborczego, które

Nowy stary prezes

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało

Uprawnienia rezydenta

Czy można ubiegać się o status rezydenta w kole łowieckim, nie zamierzając w przyszłości zostać jego członkiem? Czy status rezydenta jest formą członkostwa o ograniczonych uprawnieniach w kole?

Kto do lustracji

Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy