Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Zaświadczenie o kolizji

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Do zarządu koła zwracają się poszkodowani w wypadkach drogowych z udziałem zwierzyny, do których doszło na terenie naszego obwodu, z prośbami o wydanie zaświadczeń. Czy mamy taki obowiązek? Nadmieniam, że otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wraz kosztorysem remontu samochodu. Jak postępować w takich przypadkach?

Odpowiedź:

W myśl obowiązujących przepisów prawa (jak również orzecznictwa sądowego) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadków drogowych, których uczestnikiem były zwierzęta łowne. Tym samym nie mają obowiązku wydawania zaświadczeń dotyczących prowadzonej gospodarki łowieckiej i ewentualnego wypadku.
W ostatnich latach koła łowieckie mają do czynienia z rosnącą liczbą wezwań do zapłaty za szkody związane z kolizjami drogowymi z udziałem dzikich zwierząt i kosztami powstałymi z tego tytułu. Nie musimy na nie odpowiadać. Jeżeli jednak zarząd koła uzna za stosowne wyjaśnienie sytuacji, to powinien wskazać przepisy ustawy Prawo łowieckie, zawarte w rozdziale 9. Wymieniono tam zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Nie ma tam mowy o odpowiedzialności za kolizje ze zwierzętami łownymi.

Podstawa prawna: art. 46 ustawy Prawo łowieckie

Inne pytania czytelników

Kiedy na kurs?

W styczniu 2019 roku uchwałą zarządu koła zostałem przyjęty na staż łowiecki. W lutym 2020 roku staż ten, również na mocy uchwały zarządu koła, został mi zaliczony. Udałem się więc do zarządu okręgowego, aby zapisać się na kurs i egzamin łowiecki. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że mój staż jeszcze się nie zakończył, gdyż koło łowieckie nie przekazało terminowo dokumentacji i do rejestru stażystów zostałem wpisany dopiero w czerwcu 2019 roku, a więc nie mogę uczestniczyć w kursie i przystąpić do egzaminów. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Dożywotni przewodniczący

Czy prezes koła może z urzędu prowadzić walne zgromadzenie, a sekretarz koła pełnić funkcję sekretarza obrad? W naszym kole jest to powszechna praktyka.

Odwołanie od uchwały

Jestem członkiem zarządu koła łowieckiego. Podczas jednego z posiedzeń zarząd rozpatrywał podanie o przyjęcie do koła nowego członka. Po wysłuchaniu zainteresowanego odbyło się głosowanie. Na pięciu członków zarządu trzy głosy były za i dwa przeciw, tym samym osoba ta została przyjęta do koła. Jednak w terminie trzech tygodni do zarządu wpłynęło odwołanie od tej uchwały do walnego zgromadzenia, podpisane przez co najmniej 1/3 członków koła. Podczas kolejnego posiedzenia zarządu prezes odczytał złożone odwołanie i zarządził ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia do koła. Wynik był identyczny jak w poprzednim głosowaniu, po czym prezes stwierdził, że uważa sprawę za ostatecznie zakończoną. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoba tak przyjęta jest członkiem naszego koła?

Swobodne oddanie głosu

Statut PZŁ przewiduje, że w przypadku tajnego głosowania musimy zapewnić „miejsce do swobodnego oddania głosu”. Czy mamy na walnym zrobić kabiny do głosowania jak podczas wyborów państwowych?