Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Zwrot kosztów dla szacującego

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy istnieje przepis prawa mówiący o tym, ile myśliwemu – członkowi koła, należy się zwrotu kosztów dojazdów i kosztów wszelkich czynności związanych z przeprowadzaniem szacowania szkód w uprawach rolnych?

Odpowiedź:

Wszelkie sprawy związane z finansowaniem przedsięwzięć realizowanych przez koła łowieckie wynikają z uchwał walnego zgromadzenia. Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na koła łowieckie przez państwo jako prawnego właściciela zwierzyny w stanie wolnym. Z reguły czynności te wykonują myśliwi – członkowie koła społecznie, jednak ze względu na narastający problem ilości szkód, a tym samym i szacowań, istotne stają się kwestie związane z dojazdem szacującego do uszkodzonych upraw. W takiej sytuacji walne zgromadzenie powinno określić zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez te osoby. Co prawda nie ma w tym względzie szczególnych unormowań, a tym samym mogą to być kwoty ryczałtu lub tzw. kilometrówki, czyli zwrot kosztów za przejechane kilometry. Jeżeli walne zgromadzenie podejmie uchwałę w tym względzie, to powinna ona jasno i w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych określić kwoty zwrotu i zasady ich wypłaty. Pozycję tę należy również umieścić w uchwale budżetowej na dany rok gospodarczy. Warto w tym miejscu wskazać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ustalony ryczał, czyli de facto zwrot kosztów za każdy przejechany kilometr, wynosi dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, a dla samochodów o większej pojemności skokowej silnika – 0,8358 zł. Opisane stawki mogą być podstawą do ustalenia przez walne zgromadzenie kwoty przysługującego ryczałtu. Jeżeli chodzi o zapłatę za czynności szacowania, to również jest to kwestia do ustalenia w ramach kompetencji walnego zgromadzenia. Powszechną praktyką jest zwalnianie takich osób ze składek członkowskich i innych opłat na rzecz koła (podstawa prawna: § 36 pkt 10 Statutu PZŁ). Możliwe jest także zawarcie umów cywilnoprawnych na wykonanie poszczególnych czynności związanych z szacowaniem. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji umowy takie mogą pociągać za sobą obowiązek podatkowy, a także obowiązek odprowadzania składek ZUS.

Podstawa prawna: § 36 pkt 10 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Kto do koła

Podczas walnego zgromadzenia naszego koła głosowano projekt uchwały mówiący o tym, że pierwszeństwo w przyjmowaniu do koła mają osoby, które odbywały u nas staż. Projekt ten został odrzucony, ale czy walne zgromadzenie w ogóle może podjąć taką uchwałę? Co by się stało, gdyby projekt uchwały uzyskał większość głosów?

Ambona a prace gospodarcze

Czy postawienie ambony powinno być zaliczone w poczet prac gospodarczych, które każdy myśliwy musi wykonać co roku na rzecz koła, i na jakiej zasadzie zostaje

Urlopowanie a składka

W pierwszych dniach czerwca tego roku złożyłem do zarządu koła motywowany względami osobistymi wniosek o zawieszenie mnie wprawach i obowiązkach członka koła na rok. W połowie czerwca zarząd koła podjął uchwałę o zawieszeniu mnie na wnioskowany okres. Jednocześnie poinformowano mnie, że zobowiązany jestem uiścić składki członkowskie za cały 2019 rok. Mając na względzie fakt, że w naszym kole składka członkowska płatna jest jednorazowo do 15 maja, oraz to, że już ją uiściłem, chciałbym wiedzieć, czy mogę wnioskować o częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy (chodzi mi o kwotę za drugie półrocze)? Czy w sytuacji, gdy okres mojego urlopowania upłynie w połowie czerwca 2020 roku, znowu będę musiał zapłacić składkę członkowską za cały rok?

Żywołapki

Nasze koło łowieckie rozważa zakup kilkunastu pułapek i rozstawienie ich w łowisku celem redukcji drapieżników. Jakie są obecnie możliwości stosowania pułapek żywołownych przez myśliwych?