Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Zwrot kosztów dla szacującego

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy istnieje przepis prawa mówiący o tym, ile myśliwemu – członkowi koła, należy się zwrotu kosztów dojazdów i kosztów wszelkich czynności związanych z przeprowadzaniem szacowania szkód w uprawach rolnych?

Odpowiedź:

Wszelkie sprawy związane z finansowaniem przedsięwzięć realizowanych przez koła łowieckie wynikają z uchwał walnego zgromadzenia. Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na koła łowieckie przez państwo jako prawnego właściciela zwierzyny w stanie wolnym. Z reguły czynności te wykonują myśliwi – członkowie koła społecznie, jednak ze względu na narastający problem ilości szkód, a tym samym i szacowań, istotne stają się kwestie związane z dojazdem szacującego do uszkodzonych upraw. W takiej sytuacji walne zgromadzenie powinno określić zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez te osoby. Co prawda nie ma w tym względzie szczególnych unormowań, a tym samym mogą to być kwoty ryczałtu lub tzw. kilometrówki, czyli zwrot kosztów za przejechane kilometry. Jeżeli walne zgromadzenie podejmie uchwałę w tym względzie, to powinna ona jasno i w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych określić kwoty zwrotu i zasady ich wypłaty. Pozycję tę należy również umieścić w uchwale budżetowej na dany rok gospodarczy. Warto w tym miejscu wskazać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ustalony ryczał, czyli de facto zwrot kosztów za każdy przejechany kilometr, wynosi dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, a dla samochodów o większej pojemności skokowej silnika – 0,8358 zł. Opisane stawki mogą być podstawą do ustalenia przez walne zgromadzenie kwoty przysługującego ryczałtu. Jeżeli chodzi o zapłatę za czynności szacowania, to również jest to kwestia do ustalenia w ramach kompetencji walnego zgromadzenia. Powszechną praktyką jest zwalnianie takich osób ze składek członkowskich i innych opłat na rzecz koła (podstawa prawna: § 36 pkt 10 Statutu PZŁ). Możliwe jest także zawarcie umów cywilnoprawnych na wykonanie poszczególnych czynności związanych z szacowaniem. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji umowy takie mogą pociągać za sobą obowiązek podatkowy, a także obowiązek odprowadzania składek ZUS.

Podstawa prawna: § 36 pkt 10 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Komu odszkodowanie?

Drzewka uszkodzone przez zwierzynę muszę zastępować corocznie nowymi nasadzeniami, a koło łowieckie odmawia mi wypłaty odszkodowania lub chociażby częściowego udziału w ponoszonych przeze mnie kosztach. Czy jest to zgodne z prawem?

Zawieszony na walnym

Zarząd koła zawiesił mnie w prawach członka koła na rok. Nie odwoływałem się od tej decyzji i uchwała o zawieszeniu stała się prawomocna. W czasie,

Kto dokonuje wpisu?

Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien

Okręgowa selekcja

Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie